Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kompetansemål for å bli spesialist i folkehelse

En spesialist i folkehelse har inngående kunnskap om faktorer som direkte eller indirekte fremmer helse og trivsel, og hva som forebygger sykdom, skade og lidelse. Spesialisten har dybdekompetanse i å analysere, vurdere, koordinere og iverksette tilpassede tiltak som bidrar til bevegelsesglede, mestring og deltakelse på individ, gruppe- og samfunnsnivå.

For å bli spesialist må du ha en masterutdanning, enten fysioterapifaglig eller helsefaglig. I tillegg må du ha to års praksis i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon, samt ett eller to års veiledet praksis i spesialistfeltet, tatt etter masterutdanning, og et 24 timers nettbasert kurs i veiledning. Gjennom dette skal du dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten. For nærmere beskrivelse må du lese hele teksten under.


Beskrivelse av kompetansemål:

En spesialist i folkehelse har inngående kunnskap om:

 • Veilede i relevant lov- og avtaleverk og offentlige føringer.
 • Forklare plan- og beslutningsprosesser og arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter som påvirker og regulerer folkehelsearbeidet i kommunene
 • Drøfte internasjonalt lovverk som regulerer folkehelse og WCPTs arbeid på området folkehelse
 • Redegjøre for begrepene folkehelse, forebygging og helsefremming, og hva disse innebærer på individ-, gruppe og samfunnsnivå.
 • Redegjøre befolkningsgruppers helsetilstand og utvikling, sosial ulikhet i helse og aktuelle helseutfordringer i kommunene.
 • Drøfte forekomst og omfang av livsstils- og vanlig forekommende sykdommer i ulike befolkningsgrupper, samt aktuelle forebyggende tiltak
 • Redegjøre for sammenhenger mellom helse, helseatferd, samfunnsmessige, sosiale og individuelle forhold, samt faktorer som fremmer helse og forebygger sykdom og lidelser.
 • Anvende teorier og perspektiver om hvordan involvere og engasjere aktører i endrings- og læringsprosesser
 • Kjenne til kulturelle forskjeller i hvordan forstå, fortolke og forholde seg til utfordringer innen helse og sykdom

En spesialist i folkehelse har dybdekompetanse i å:

 • Drøfte hvordan man kan planlegge, gjennomføre og evaluere helsefremmende og primærforbyggende tiltak som stimulerer til variert aktivitet og bevegelsesglede i befolkningen.
 • Anvende metoder som involverer og engasjerer aktører i atferds- og livsstilsendringer.
 • Vurdere utsatte (populasjons)grupper med hensyn til risiko for utvikling av livsstilssykdommer, samt involvere dem i planlegging og gjennomføring av helsefremmende aktiviteter.
 • Gjennomføre tilrettelegging for variert og tilpasset fysisk aktivitet som fremmer bevegelsesglede og bidrar til at den enkelte mestrer eget liv og tar ansvar for egen helse
 • Anvende relevante tester for fysisk form som bidrar til å dokumentere virkningen av ulike helsefremmende tiltak og motiverer til livsstilsendringer.

Samarbeid og veiledning:

 • Samarbeide i tverrfaglige team og med beslutningstakere om utforming av målrettede strategier innen folkehelse.
 • Informere og veilede samarbeidspartnere og kolleger om folkehelse, faktorer som påvirker folkehelse og om fysioterapeutens særlige bidrag innen folkehelsearbeid.

Fagutvikling:

 • Utøve kunnskapsbasert praksis ved å innhente ny forskningskunnskap innen helsefremmende og forebyggende arbeid på individ, gruppe- og samfunnsnivå.
 • Formulere faglige problemstillinger og iverksette systematisk utviklingsarbeid som bidrar til evaluering og nytenkning innenfor folkehelsearbeid.
Krav til praksis:

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). En tverrfaglig mastergrad relatert til folkehelse og/eller helsefremmende og forebyggende arbeid krever 1 års veiledet praksis, mens en helsefaglig og/eller fysioterapispesifikk mastergrad krever 2 års veiledet praksis. For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: "Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning".

Utover de generelle kravene gjelder følgende for spesialist i folkehelse:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis skal gjennomføres i tilknytning til kommunens velferdstilbud, fylkesmannens ansvarsområder, eller aktuelle statlige etater, som for eksempel:

 • innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten.
 • på frisklivssentral.
 • i kommuneadministrasjonen innenfor utredning og planlegging av folkehelsetilbud til kommunens befolkning.
 • innenfor folkehelsetiltak interkommunalt/på fylkesnivå/på statlig nivå, nasjonalt og internasjonalt.
 • selvstendig næringsvirksomhet innenfor folkehelse og friskliv.

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå/-sted enn hvor man jobber til daglig, dersom spesialistpraksisen for øvrig er på ett og samme arbeidssted:

 • Ved en master i folkehelse: Minimum 2 uker
 • Ved en helsefaglig og/eller fysioterapifaglig master: Minimum 4 uker

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med:

 • utredning og planlegging av folkehelsetiltak.
 • gjennomføring av folkehelsetiltak på samfunns- og gruppenivå.

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum halvparten skal være individuell veiledning. Ved krav om 1 års veiledet praksis innebærer det minimum 15 timer individuell veiledning, ved krav om 2 års veiledet praksis innebærer det minimum 30 timer individuell veiledning.

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner