Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fornyet godkjenning etter nytt regelverk

NFFs fagseksjon anbefaler alle spesialister å fornye sin spesialitet etter nytt regelverk. Her finner du søknadsskjema og kriteriene som gjelder.               


Det er viktig at alle som skal fornye spesialiteten sin, gjør dette i riktig tid, og at alle vilkår oppfylles. Dersom alle vilkår ikke oppfylles, mister du spesialistgodkjenningen din. For å få ny godkjenning må du etter 1. januar 2016 ha mastergradsutdanning og oppfylle beskrevne kompetansemål, samt gjennomført veiledet praksis. Her er det ingen unntak. Alle spesialister er godkjent for syv år, fra enten 1. juli eller 1. januar. Frist for å søke fornyet godkjenning er to måneder før godkjenningen utløper, altså 1. mai eller 1. november.

Ved fornyet godkjenning er det nå nye regler. Alle skal dokumentere 200 fagtimer, bestående av tre ulike læringsaktiviteter. En obligatorisk læringsaktivitet er deltagelse i en kollegaveiledningsgruppe. Eksempler på læringsaktiviteter er blant annet deltagelse på kurs, kongresser, seminarer, konferanser, deltatt i eller ledet prosjekter, artikkelskriving til ulike tidsskrifter (fagfellevurdert), studier (studiepoenggivende), hospitering, faglig veiledning, deltatt i kollegaveiledningsgruppe (eneste obligatoriske læringsaktivitet), vært foreleser og selv holdt kurs, og plattform- eller posterpresentasjon.

Praksis innen spesialistområdet må utgjøre minst 2 årsverk (100% stilling) i løpet av de siste 7 årene. En må jobbe minst 50 % i spesialistområdet per år for at det skal telle som spesialistpraksis, og gjør en det tar det 4 år å opparbeide seg 2 årsverk.

Dersom du vil fornye spesialiteten din etter gammelt regelverk, altså 100 fagtimer og 80 timer praksisorientert kollegasamarbeid, samt deltagelse i minst én kollegaveiledningsgruppe, så kan du det dersom du ble godkjent/fornyet godkjenningen din i perioden fra 1. januar 2011–1. januar 2016. Samme krav til praksis gjelder her, med to årsverk innen spesialistområdet i fornyingsperioden. Praksis må være minimum 50 prosent innen spesialistområdet for å telle.

Vi anbefaler at du fornyer etter ny ordning, for det er faktisk enklere å oppfylle disse nye vilkårene for de fleste, erfarer vi.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner