Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fornyet spesialistgodkjenning


Hva kreves for å beholde spesialisttittelen? 

Spesialister (MNFF) må fornye sin spesialitet hvert syvende år for å beholde sin spesialisttittel. Innkommende søknader behandles fortløpende av seksjon for fag- og helsepolitikk. Når søknaden godkjennes, får søkeren godkjent sin spesialisttittel syv år frem i tid, fra 01.januar eller 01.juli. Dersom du ikke overholder søknadsfristen, mister du din spesialisttittel og må eventuelt søke om å bli spesialist på ny iht. dagens krav.

En forutsetning for å kunne fornye din spesialistgodkjenning er medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund.

Innenfor syvårsperioden må følgende kriterier være oppfylt:

1) Deltakelse i NFFs kollegaveiledning

 • NFFs kollegaveiledningsgrupper er åpne for alle fysioterapeuter, men obligatorisk for spesialister som skal fornye sin spesialisttittel
 • Veiledningen gjennomføres i grupper på 5-7 deltakere, innebærer 17 timer tilstedeværelse og ledes av NFFs kvalifiserte veiledere
 • Ønsker du å lese mer om kollegaveiledning? Klikk her.

2) 200 timer fra minimum tre ulike læringsaktiviteter 

 • Læringsaktivitetene må være relevante for ditt spesialistområde 
 • Eksempler på ulike læringsaktiviteter: kollegaveiledning, kurs, fagveiledning, internundervisning, fagdager/temadag, konferanser/kongress, seminarer, hospitering, videreutdannelse, artikkelskriving, workshop
 • Det er ikke et krav at kursene er forhåndsgodkjent av NFF

3) Minimum to årsverk praksis innenfor det aktuelle spesialistområdet

 • Et årsverk er en betegnelse for det arbeidet som utføres i løpet av et år av en arbeidstaker i full stilling. Det vil utgjøre omtrent 1700 arbeidstimer for de med 37,5 timers arbeidsuke og fem uker ferie
 • For å få godkjent praksis må du jobbe minimum 50% per år innenfor spesialistområdet. Det vil si at det vil ta deg fire år å få to årsverk praksis dersom du har en 50% stilling
 • Det skal utstedes en attest fra nærmeste overordnede hvor arbeidsperiode, stillingsprosent og andel innenfor spesialistfeltet skal beskrives. I tillegg skal innholdet i arbeidshverdagen beskrives av en nær kollega eller samarbeidspartner

Hvordan søker jeg?

Søknadsfristen for fornyet godkjenning er to måneder før spesialistgodkjenningen din utløper, 01.mai eller 01.november. Du som søker står selv ansvarlig for å fremskaffe og sende inn nødvendig dokumentasjon.

Søknaden skal inneholde:

 1. Søknadsskjema - fornyet spesialistgodkjenning
 2. Praksisdokumentasjon
 3. Dokumentasjon/deltakerbevis for oppgitte læringsaktiviteter (tilstrekkelig med kopier)

Resterende skjemaer fylles ut etter behov. Husk alltid å innhente nødvendige underskrifter. Dersom NFF finner mangler i søknaden, vil du bli kontaktet og bedt om å ettersende dokumentasjon. Dersom du har endret navn må det medsendes en navneendringsattest.

Søknaden sendes samlet til spesialist@fysio.no

Originalt spesialistdiplom sendes til NFF via posten.

Postadresse:
Norsk Fysioterapeutforbund

Postboks 147 Sentrum

0102 Oslo

Skjema til fornyet spesialistgodkjenning

Administrasjonsgebyr

Det vil forekomme et administrasjonsgebyr på kr 720,-

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner