Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fornyet godkjenning

Spesialister MNFF må fornye spesialiteten sin hvert 7. år for å beholde spesialisttittelen. Søknadsfrist for fornyet godkjenning  er 1.5 og 1.11. Fornyer du ikke spesialiteten din i tide, må du nå etter ny ordning ha mastergrad, oppnå beskrevne kompetansemål og gjennomføre veiledet praksis for å bli spesialist.


Tillegg – tre første avsnitt – etter vedtak i Forbundsstyret 24. mars 2020 pga. koronasituasjonen:

Hva med fornyet spesialistgodkjenning når kurs eller veiledningsgrupper er utsatt?

Flere medlemmer har stilt spørsmål ved om de får fornyet sin spesialitet 1. juli 2020 når de ikke har fått oppfylt alle kravene som følge av utsatte kurs og/eller veiledningsgrupper. Forbundsstyret har diskutert saken, og besluttet at dersom du som søker mangler noe i forhold til kravene, som følge av utsatte kurs eller veiledningsgrupper, kan du likevel få godkjenning fra 1. juli 2020. Forbundsstyret påpekte at det kun vil være snakk om fem måneder av en sjuårsperiode, så de fleste vil være i mål med det meste av aktivitetskravene. De timene som måtte mangle, legges til kravene for neste sjuårsperiode.

Vedtak Forbundsstyret 24. mars 2020:
For spesialister som skal fornye sin spesialisttittel per 1. juli 2020, med søknadsfrist 1. mai 2020, kan det gjøres individuelle vurderinger, dersom søker mangler timer pga. avlyste kurs og/eller veiledningsgrupper relatert til covid-19-situasjonen.

Manglende timer relatert til covid-19-situasjonen kan legges til neste godkjenningsperiode. 

* * *

Søknad - fornyet godkjenning

To måneder før spesialistgodkjenningen utløper (1. mai og 1. november), må du sende inn søknad om fornyet godkjenning. Det søkes om fornyet godkjenning på eget skjema. Søknaden sendes som vanlig brev. Dette er fordi NFF trenger din originale underskrift på søknaden og originalt diplom, samt kopi av alle vedleggene. Vedleggene nummereres etter skjemaoppsettet.  

Brevet stiles til:
NFF
Boks 147 Sentrum 
0102 Oslo

Søknad om fornyet godkjenning blir behandlet i Seksjon for fag- og helsepolitikk. Der det må gjøres endringer av prinsipiell karakter, drøftes søknaden med den aktuelle faggruppen og eventuelt Fag-og utdanningspolitisk utvalg. 

Avslag på søknad om fornyet godkjenning kan ankes til Ankeutvalget etter samme regler som avslag på søknad om godkjenning. Dersom en ikke får fornyet godkjenningen, mister en retten til å kalle seg spesialist i fysioterapi MNFF.

Ekspedisjonsgebyr i 2020: Fornyet spesialistgodkjenning kr 680,-

Ved spørsmål bruk kontaktskjemaet på nettsidene, eller send en melding direkte til spesialist@fysio.no.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner