Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

For spesialistveiledere

Informasjon til dem som veileder spesialistkandidater.


Hvem kan bli veileder?

Alle som har blitt godkjent som spesialist av NFF, kan være veiledere for dem som ønsker å bli spesialist i vår forbundsinterne spesialistordning. Der spesialister på fagområdet ikke er tilgjengelige i rimelig geografisk nærhet, kan kravene til veileder fravikes noe. Spesialistkandidaten kan selv fremme forslag om veileder til NFF på mail: spesialist@fysio.no. Kandidaten er selv ansvarlig for å finne veileder.

Hvorfor være veileder for en spesialistkandidat:

 • Ansvar for videreformidling av kunnskap:

Som fysioterapeut og spesialist har du faglig kompetanse på høyt nivå, både gjennom utdanning og praksis i spesialistområdet, og du har et faglig ansvar for å videreformidle denne kunnskapen. Kunnskapsutveksling går imidlertid begge veier mellom spesialistkandidat og veileder, og det kan være en læringsprosess for begge parter hvor du som veileder får nye tanker og ideer du kan videre bringe til din egen praksis.

Her kan du lese et intervju gjort med en spesialistkandidat og veileder:

Spesialistveiledning - Fysioterapeuten nr 4-2013

 • Veiledningstimene kan brukes som en læringsaktivitet ved fornyet godkjenning av spesialitet:

I tillegg kan du som veileder bruke timene du veileder som en læringsaktivitet når du søker om fornying av spesialitet. Gjennomførte veiledningstimer dokumenteres på eget skjema, attestert av spesialistkandidat.

Les om kravene for fornyet godkjenning her:

https://www.fysio.no/Forbundsforsiden/Kompetanseutvikling/Spesialistgodkjenning/Fornyet-godkjenning

Ansvar og oppgaver

 Som veileder er ditt ansvar å:

 • sørge for at det blir inngått kontrakt med spesialistkandidat.
 • gjennomgå veiledningsplanen sammen med spesialistkandidaten og godkjenne denne.
 • sette seg inn i kompetansemålene for den aktuelle spesialitet, og bidra til at spesialistkandidaten når kompetansemålene.
 • utøve veiledning regelmessig i henhold til plan, og på en støttende og utforskende måte som fremmer læring og utvikling hos kandidaten.
 • attestere på kandidatens dokumentasjonsgrunnlag.
 • orientere NFF om inngått kontrakt.

Spesialistkandidaten har ansvar for å:

 • skaffe veileder blant dem som til enhver tid er registrert av NFF som aktuelle, men kan også foreslå nye.
 • inngå nødvendige avtaler med arbeidsgiver, eventuelt kommunen for selvstendig næringsdrivende, for å få gjennomført veiledningen.
 • ta kontakt med ønsket veileder og inngå kontrakt mht. hvordan veiledningen skal organiseres og gjennomføres.
 • utarbeide en veiledningsplan ut fra kompetansemålene for den aktuelle spesialiteten, diskutere gjennomførbarhet med veileder, og evt. justere planen.
 • dokumentere tema og omfang av veiledningen (på eget skjema), og sørge for at veileder attesterer.
 • betale veileder for veiledningen dersom det er aktuelt, og i henhold til kontrakten.

 NFF v/Seksjon for Fag- og helsepolitikk har ansvar for å:

 • godkjenne veiledere.
 • ha oversikt over spesialister innenfor hvert spesialistområde og aktuelle veiledere blant disse.
 • vurdere veiledningsplan.
 • yte service og faglig støtte til spesialistkandidat og veileder.

Erfaringer tilsier at det er viktig at veileder og spesialistkandidat følger kontrakten som inngås og veiledningsplanen, slik at veiledningen gjennomføres mest hensiktsmessig.

Økonomi
Der veiledningstiden inngår i arbeidstid/driftstilskuddstid og/eller ikke medfører økonomisk tap for deg som veileder, er det ikke grunnlag for å kreve betaling av spesialistkandidat. NFF er ikke part i en avtale mellom veileder og spesialistkandidat, men anbefaler at betalingsnivået er tilsvarende NFFs satser for kollegaveiledning, som per 1. januar 2020 er kr 510 per time.

Spesialistkandidaten kan søke fondet om midler til veiledet praksis:

http://fysiofondet.no/Stipendkategorier/Utdanningsstipend

Her kan du lese om veiledet praksis:

https://www.fysio.no/Forbundsforsiden/Kompetanseutvikling/Spesialistgodkjenning/Hva-kreves-for-aa-bli-spesialist/Veiledet-praksis

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner