Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Bli spesialistveileder


En spesialistveileder skal fortrinnsvis selv være spesialist i NFFs spesialistordning innenfor det aktuelle fagområdet. Det er ønskelig at spesialistveileder har formal- og/eller realkompetanse innenfor veiledning, men dette er ikke et krav. Dersom spesialistkandidaten ønsker en veileder som ikke er medlem i NFF eller spesialist innenfor fagområdet, foretar fagseksjonen en totalvurdering av veileders kompetanse. 

Spesialister har høy kompetanse og et faglig ansvar for å videreformidle denne kunnskapen. Kunnskapsutveksling går i midlertidig begge veier, og veiledningen er en læringsprosess for både spesialistkandidat- og veileder. 

En spesialistveileder vil selv kunne benytte veiledningstimene som en av tre læringsaktiviteter ifm. fornying av egen spesialitet. Veiledningstimene dokumentenes i eget skjema som attesteres av spesialistkandidat.

Hvordan foregår veiledningen? 

Veiledningen skal som hovedregel gis i tilknytning til spesialistkandidatens egen praksis. Med utgangspunkt i spesialitetens kompetansemål og hva som er gjennomførbart/ønskelig for spesialistkandidat og veileder- kan veiledningen gjennomføres både individuelt og i grupper med andre spesialistkandidater.

Praksisen skal tilpasses den enkelte spesialistkandidats behov, både faglig og organisatorisk. Dermed kan et praksisløp innenfor samme spesialistområde innebære store variasjoner. Det kreves at spesialistkandidaten gjør en grundig kartlegging av egne behov, før avtale med veileder inngås.

Veileder har ansvar for å:

 • sørge for at det blir inngått kontrakt med spesialistkandidaten
 • sette seg inn i kompetansemålene for den aktuelle spesialitet, og bidra til at spesialistkandidaten oppnår kompetansemålene
 • gjennomgå veiledningsplanen sammen med spesialistkandidaten og godkjenne denne
 • utøve veiledning regelmessig iht. veiledningsplan, og på en støttende og utforskende måte som fremmer læring og utvikling hos kandidaten
 • attestere på kandidatens dokumentasjonsgrunnlag
 • orientere NFF om inngått kontrakt

Spesialistkandidaten har ansvar for å:

 • kontakte ønsket veileder og inngå veiledningskontrakt
 • inngå nødvendige avtaler med arbeidsgiver/kommunen, for å få gjennomført veiledningen
 • utarbeide en veiledningsplan ut fra kompetansemålene for den aktuelle spesialitet, og gjennomgå/justere planen i samarbeid med veileder
 • dokumentere veiledningen i eget skjema og sørge for at veileder attesterer
 • betale veileder iht. kontrakten, dersom det er aktuelt

NFF har ansvar for å:

 • godkjenne veiledere
 • holde oversikt over spesialister og aktuelle veiledere innenfor hvert spesialistområde
 • vurdere veiledningsplanen
 • yte service og faglig støtte til spesialistkandidat og veileder

Økonomiske forhold  

Spesialistkandidat og veileder oppfordres til å inngå en avtale med arbeidsgiver eller kommunen (for de med driftstilskudd), slik at veiledningen kan foregå innenfor ordinær arbeidstid. I slike tilfeller er det ikke grunnlag for å kreve betaling av spesialistkandidat, ettersom veiledningen ikke innebærer et økonomisk tap for veileder.

Dersom veiledningen ikke inngår innenfor ordinær arbeidstid, anbefaler NFF at betalingsnivået tilsvarer NFFs satser for kollegaveiledning: 530,- per time. NFF er ikke part i en avtale mellom veileder og spesialistkandidat.

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og mastergrad kan søke om stipend til veiledet praksis gjennom Fysiofondet.  

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner