Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Veiledet praksis

Hensikten med veiledet praksis er å bidra til at spesialistkandidaten når de kompetansemål som er definert for den aktuelle spesialitet.

På denne nettsiden får du informasjon om, og retningslinjer for veiledet spesialistpraksis. Informasjonen er rettet både mot den som ønsker å bli spesialist, og mot veileder som skal veilede spesialistkandidaten. I ny spesialistordning er det kompetansemålene for den enkelte spesialitet som skal sikre at kandidatene får den nødvendige kunnskap og erfaring. I tillegg er det utarbeidet spesifikke krav til praksis for den enkelte spesialitet. 


Til veilednings kandidaten:

Veiledet praksis har to alternativer, avhengig av om du har tatt en fysioterapimaster med praksisstudier relevant til spesialiteten eller en helsefaglig master. 

 1. Fysioterapifaglig master med praksisstudier:
  • Minimum ett årsverk veiledet praksis skal gjennomføres i etterkant av mastergraden
  • Veiledet praksis skal inneholde minimum 30 timer praksisveiledning og disse timene skal være spredt utover et helt år. Eksempelvis: fem hele dager a seks timer 
 2. Helsefaglig master
  • Minimum to årsverk veiledet praksis skal gjennomføres i etterkant av mastergraden
  • Veiledet praksis skal inneholde minimum 60 timer praksisveiledning og disse timene skal spredt jevnt fordelt over to år. Eksempelvis: 30 timer hvert år og fem dager hvert år a seks timer

Omfanget av veiledet praksis etter avsluttet masterstudium bestemmes av mastergradens relevans for den aktuelle spesialiteten. Når kompetansemålene i spesialiteten i stor grad kan gjenfinnes og utledes av læringsutbyttebeskrivelsene i et masterstudium kreves ett års veiledet praksis. Når kompetansemålene i spesialiteten i noen grad kan gjenfinnes og utledes av læringsutbyttebeskrivelsene i et masterstudium kreves to års veiledet praksis. Det legges til grunn at «fysioterapispesifikke mastere med praksisstudier» vil ha stor grad av relevans for NFFs kliniske spesialiteter, mens «helsefaglige mastere» vil ha noen grad av relevans.

Veiledere

NFF har oversikt over og godkjenner aktuelle veiledere. Veileder har faglig kompetanse på høyt nivå, er selv spesialist i NFFs spesialistordning innen det aktuelle fagområdet, og arbeider med dette i sitt daglige virke. Veileder vil som hovedregel ha formal- og/eller realkompetanse innenfor veiledning. 

Der spesialister på fagområdet ikke er tilgjengelig i rimelig geografisk nærhet, kan kravene til veileder fravikes noe. Spesialistkandidaten kan selv fremme forslag om veileder til NFF. Kandidaten er selv ansvarlig for å finne veileder. 

Her kan du søke etter spesialister: https://fysio.no/finn/fysioterapeut/ 

Organisering av veiledningsforholdet og økonomi

Den enkelte spesialistkandidat og veileder oppfordres til, så langt det er mulig, å inngå avtale med arbeidsgiver eller kommunen for dem med driftstilskudd, slik at veiledning kan inngå i ordinær arbeidstid/driftstilskuddstid.

Veileder vil kunne bruke veiledningen som én av tre læringsaktiviteter innenfor de 200 timene som er nødvendig for fornyet godkjenning av spesialisttittel.

Der veiledningstiden inngår i arbeidstid/driftstilskuddstid og/eller ikke medfører økonomisk tap for veileder, er det ikke grunnlag for å kreve betaling av spesialistkandidat. NFF er ikke part i en avtale mellom veileder og spesialistkandidat, men anbefaler at betalingsnivået er tilsvarende NFFs satser for kollegaveiledning som pr.01.01.2022 er kr.530.

En kan søke fondet om midler til veiledet praksis: http://fysiofondet.no/Stipendkategorier/Utdanningsstipend

Gjennomføring av veiledningen

Veiledningen skal som hovedregel gis i tilknytning til spesialistkandidatens egen praksis. Avhengig av hva som er praktisk gjennomførbart og ønskelig for veileder og spesialistkandidat, og i forhold til kompetansemål kan veiledningen skje både individuelt og i gruppe. Veiledning individuelt skal skje på veiledningskandidatens praksis.

Det er med hensikt lagt opp til åpne rammer for at veiledet praksis skal tilpasses den enkelte kandidats behov. Praksis skal tilpasses hver enkelt kandidat, både faglig og organisatorisk. Praksis kan dermed se veldig forskjellig ut selv om det er innen samme spesialistområde. Dette krever at veiledningskandidaten nøye vurderer eget kunnskapsbehov før avtale med veileder inngås.

Før oppstart av veiledet praksis

Spesialistkandidaten skal formulere egne læringsbehov med utgangspunkt i kompetansemålene for den aktuelle spesialiteten der det klart skal fremkomme hva slags kompetanse kandidaten mener at hun/han mangler, og hva slags læringsutfordringer som hun/han mener er nødvendig for å utvikle slik kompetanse. Spesialistkandidatens læringsbehov og ønske om læringsutfordringer nedfelles skriftlig i en veiledningsplan. Planen man skal bruke ligger under  linken skjema. I veiledningsplanen blir spesialistkandidat og veileder enige om innhold og progresjon i veiledet praksis.

Kopi av veiledningsplanen og kontrakten mellom veileder og spesialistkandidat skal sendes: spesialist@fysio.no 

Selve veiledningen

Veiledningen skal være praktiske problemstillinger knyttet til konkret fagutøvelse. Den kan foregå individuelt og/eller i grupper sammen med andre spesialistkandidater. 

For mer informasjon om krav til veiledning - se kapittel 5.2 i veiledningsheftet, eller les mer under din spesialitet.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Ansvar og oppgaver

 

Spesialistkandidaten har ansvar for å:

 • skaffe veileder blant dem som til enhver tid er registrert av NFF som aktuelle, men kan også foreslå nye.
 • inngå nødvendige avtaler med arbeidsgiver, eventuelt kommunen for selvstendig næringsdrivende, for å få gjennomført veiledningen.
 • ta kontakt med ønsket veileder og inngå kontrakt mht. hvordan veiledningen skal organiseres og gjennomføres.
 • utarbeide en veiledningsplan ut fra kompetansemålene for den aktuelle spesialiteten, diskutere gjennomførbarhet med veileder, og evt. justere planen.
 • dokumentere tema og omfang av veiledningen, (på eget skjema) og sørge for at veileder attesterer.
 • betale veileder for veiledningen dersom det er aktuelt, og i henhold til kontrakten.

 

 

 

Veileder har ansvar for å:

 • sørge for at det blir inngått kontrakt med spesialistkandidat.
 • gjennomgå veiledningsplanen sammen med spesialistkandidaten og godkjenne denne.
 • sette seg inn i kompetansemålene for den aktuelle spesialitet og bidra til at spesialistkandidaten når kompetansemålene.
 • utøve veiledning regelmessig i henhold til plan, og på en støttende og utforskende måte som fremmer læring og utvikling hos kandidaten.
 • attestere på kandidatens dokumentasjonsgrunnlag.
 • orientere NFF om inngått kontrakt.

 

NFF v/fagseksjonen har ansvar for å:

 • godkjenne veiledere.
 • ha oversikt over spesialister innenfor hvert spesialistområde og aktuelle veiledere blant disse.
 • vurdere veiledningsplan.
 • yte service og faglig støtte til spesialistkandidat og veileder.