Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fysioterapifaglig master med praksisstuder / helsefaglig master

I den nye spesialistordningen er det krav om masterutdanning, enten fysioterapispesifikk eller helsefaglig. Avhengig av hvilken mastergrad som ligger til grunn for spesialistutdanning er det to ulike løp for veiledet praksis (1 eller 2 årsverk).

Det utvikles stadig flere mastertilbud ved landets høgskoler og universiteter, og NFF dessverre ikke oversikt over hvilke tilbud som finnes til enhver tid. 


 A - Fysioterapifaglig mastergrad med praksis-studier

For å kvalifisere for «fysioterapifaglig master med praksisstudier» må følgende oppfylles:

  • Opptakskravet til masterutdanningen er autorisasjon som fysioterapeut
  • Praksis med veiledning av fysioterapeut i et omfang som tilsvarer minimum 15 studiepoeng framgår av studieplanen og/eller inngår som arbeidskrav for å gå opp til eksamen. (Innholdet i masterutdanningen, inkl 15 studiepoengene praksisstudier, skal være innenfor spesialistområdet for å kvalifisere til alternativ A).

B - Fysioterapifaglig / Helsefaglig mastergrad

En fysioterapifaglig master:

Dette er mastere som er forbeholdt fysioterapeuter.  

En helsefaglig master:

Helsefaglige mastere er de mastere som er rettet mot dem som har en helsefaglig bachelorgrad, og/eller slike som er innrettet mot økt kompetanse innen bevegelse og aktivitet. Eksempler er master i aktivitet og bevegelse ved HiB, master i bevegelsesvitenskap og master i idrettsvitenskap ved NTNU, master i kunnskapsbasert praksis ved HiB, master i psykisk helse (flere høgskoler/universitet), og master i rehabilitering og habilitering ved HiOA.

For å kvalifisere for «helsefaglig master» må følgende oppfylles:

  • Læringsutbyttebeskrivelsene i masteren må i noen grad kunne gjenfinnes i – og utledes til gjeldende kompetansemål for den aktuelle spesialitet
  • Temaet for masteroppgaven må bidra til at spesialistkandidaten når kompetansemålene for den aktuelle spesialitet

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner