Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kompetansemål for å bli spesialist i kvinnehelse

En spesialist i kvinnehelse har inngående kunnskap om helseutfordringer hos kvinner knyttet til livsløpet i fertil, menopausal, postmenopausal alder, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre tilpassede behandlings/ treningstilbud, rehabiliterende, helsefremmende og forebyggende tiltak på individ- og gruppenivå. 

For å bli spesialist må du ha en masterutdanning, enten fysioterapifaglig eller helsefaglig. I tillegg må du ha to års praksis i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon, samt ett eller to års veiledet praksis i spesialistfeltet, tatt etter masterutdanning, og et 24 timers nettbasert kurs i veiledning. Gjennom dette skal du dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten. For nærmere beskrivelse må du lese hele teksten under.


Beskrivelse av kompetansemål:

En spesialist i kvinnehelse:

 • Ta i bruk inngående kunnskap om helseutfordringer knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid, lidelser med økt forekomst hos kvinner, samt andre tilstander i bekkenområdet.
 • Beskrive bekkenbunnens og bekkenets oppbygning og funksjon.
 • Gjennomføre spesialiserte undersøkelsesmetoder og behandlingsmetoder i fagområdet.
 • Vurdere relevans og gyldighet av aktuelle tester og undersøkelser, og bruke disse til å dokumentere endring.
 • Utvikle og tilpasse trenings og aktivitetstilbud og forebyggende tiltak på individ- og gruppenivå med målsetting om å redusere risiko for å utvikle plager, lindre og bedre funksjon.
 • Utvikle og følge opp individuelle planer med utgangspunkt i pasientens behov og situasjon i samarbeid med aktuelle faggrupper og samarbeidspartnere.

Samarbeid og veiledning:

 • Reflektere over kommunikasjonsmetoder og ferdigheter ovenfor pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Fagutvikling:

 • Jobbe kunnskapsbasert og er faglig oppdatert innen feltet.
 • Bidra aktivt i til utvikling og nytenkning innen fagfeltet.

Krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i kvinnehelse:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres i:

 •  spesialisthelsetjenesten innenfor gynekologi og obstetrikk,  og/eller 
 •  primærhelsetjenesten (privat praksis, kommunefysioterapi, rehabiliteringsinstitusjon og lignende)

Dersom spesialistpraksisen er i spesialisthelsetjenesten og dekker fagområdene bekkenrelaterte plager, inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen, kan all praksis skje der. Hvis disse fagområdene ikke dekkes i praksis i spesialisttjenesten eller man har sitt daglige virke i primærhelsetjenesten, må det i tillegg gjennomføres hospitering i spesialisthelsetjenesten innen disse fagområdene:

 • Alt II a: minimum 2 uker
 • Alt II b: minimum 4 uker

Det er pr i dag (desember 2011) kompetansesentre innen kvinnehelse/bekken/bekkenbunn flere steder i landet (Tromsø, Trondheim, Oslo), i tillegg til kvinneklinikker ved de store regionale sykehusene. Disse vil tilfredsstille kravene til fagområdene bekkenrelaterte plager, inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen.

Tellende spesialpraksis skal inkludere erfaring med:

Individuell behandling av pasienter med: 

 • Rygg- og bekkenrelaterte plager
 • Inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen
 • Fødselsforberedende kurs
 • Gruppebehandling med fokus på trening og fysisk aktivitet under svangerskap og i barseltid

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

Kurs:

Det anbefales at man deltar på kurs som er aktuelle for behandling av pasienter innen fagfeltet kvinnehelse. Spesielt anbefales NFFs kurs: Bekkenrelaterte plager, trinn I og II, Dysfunksjon i bekkenbunn og inkontinens og Svangerskap og barseltid. Disse vil være viktige for å nå noen av kompetansemålene i spesialistområdet.

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner