Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kompetansemål for å bli spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi

En spesialist i barne – og ungdomsfysioterapi har inngående kunnskap om barns bevegelsesutvikling og om barns kognitive -, sosiale – og emosjonelle utvikling som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak, og tilpassede trenings -/behandlings-/habiliteringstilbud på individ - og gruppenivå. 

For å bli spesialist må du ha en masterutdanning, enten fysioterapifaglig eller helsefaglig. I tillegg må du ha to års praksis i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon, samt ett eller to års veiledet praksis i spesialistfeltet, tatt etter masterutdanning, og et 24 timers nettbasert kurs i veiledning. Gjennom dette skal du dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten. For nærmere beskrivelse må du lese hele teksten under.


For å bli spesialist må du ha en masterutdanning, enten fysioterapifaglig eller helsefaglig. I tillegg må du ha to årsverk i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon. Du må også ha ett eller to års veiledet praksis i spesialistfeltet, tatt etter masterutdanning, og et 24 timers nettbasert kurs i veiledning. Gjennom dette skal du dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten.

Følgende 5 vilkår må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 3. Praksis
 4. Kompetansemål
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Beskrivelse av kompetansemål: 

En spesialist i barne - og ungdomsfysioterapi:

 • Redegjøre for barn og unges vekst og utvikling.
 • Beskrive de vanligste tilstander/skader/funksjonsforstyrrelser hos barn og unge.  
 • Redegjøre for barns bevegelsesutvikling, og kartlegg barnets ressurser for utvikling og læring på en systematisk og individuelt tilpasset måte.
 • Analysere ulike hvilke faktorer som gir risiko eller er beskyttende for barn og unges utvikling og helse på individ -, oppgave- og miljønivå.
 • Vurdere relevans og gyldighet av aktuelle kartleggingsverktøy, undersøkelsesprosedyrer og tester, og kan nyttiggjøre seg disse.  
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere målrettede tiltak som kan påvirke barn og unges funksjon, aktivitet og deltagelse.
 • Formidle kunnskap om samspill, tilknytning, kommunikasjon og veiledning i møte med barn, unge og deres omsorgspersoner.
 • Samhandle med barn og unge på en respektfull, forutsigbar og aldersrelevant måte slik at de opplever trygghet, forståelse og medbestemmelse.
 • Redegjøre for intervensjoner som fremmer styrket selvfølelse, god psykisk helse, og gode kropps – og mestringsopplevelser hos barn og unge.

Samarbeid og veiledning:

 • Redegjøre for aktuelt lovverk og avtaler som påvirker og regulerer barns rett til helsetilbud og gode oppvekstsvilkår.  
 • Samarbeide med omsorgspersoner, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere i tverrfaglige team.  
 • Utarbeide og følge opp individuelle planer som bidrar til å styrke barnets muligheter for funksjon, aktivitet og deltakelse.
 • Drøfte hvordan en kan arbeide helsefremmende og forebyggende på systemnivå.
 • Gjøre rede for kompetansesenter og ressurser for familier til barn med sammensatte utfordringer.

Fagutvikling:

 • Innhente ny forskningskunnskap innenfor fagfeltet og systematisere erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse.
 • Formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innenfor fagfeltet barn- og ungdomsfysioterapi

Krav til praksis: 

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”.

Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres i:

 • primærhelsetjenesten med undersøkelse, behandling og helsefremmende og forebyggende arbeid (f.eks på helsestasjon, i barnehager og skoler), og/eller
 • spesialisthelsetjenesten (2./3. –linje) med undersøkelse og behandling ( på sykehus på f.eks nyfødt intensiv, barneavdeling sengepost, barneavdeling poliklinikk, habiliteringstjenesten, BUP, og /eller ved kompetansesenter)

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå enn hvor man jobber til daglig, dersom du forøvrig gjennomfører spesialistpraksis på ett og samme arbeidssted

 • Alt. II a: minimum 2 uker
 • Alt. II b: minimum 4 uker

Tellende spesialistpraksis MÅ inkludere erfaring med disse fagområdene:

 • Nevrologi (undersøkelse/behandling av barn med nevrologiske plager/lidelser)
 • Ortopedi (undersøkelse/behandling av barn med ortopediske plager/lidelser, undersøkelse/behandling av barn som har gjennomgått ortopedisk kirurgi og tilpasning av ortopediske hjelpemidler)

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det min 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner