Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kompetansemål for å bli spesialist i allmenn fysioterapi


En spesialist i allmenn fysioterapi har utvidet solid og klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling innenfor et spekter av vanlige lidelser gjennom livsløpet. Spesialisten i allmenn fysioterapi vil ha en kompetanseprofil som er tilpasset kommunehelsetjenestens behov og kan utøve fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp.

Beskrivelse av kompetansemål:

 • Redegjøre for relevant lov- og avtaleverk, helsepolitiske føringer og plan- og beslutningsprosesser som ligger til grunn for kommunens forpliktelser mht. helsetjenester.
 • Beskrive fysioterapitjenestens muligheter og utfordringer i det kommunale helsetjenestetilbudet.
 • Bidra med sin kompetanse til å oppnå helsegevinster hos pasienter med lidelser i bevegelsessystemet.
 • Utvikle og tilpasse trenings- og aktivitetstilbud på individ- og gruppenivå med mål om å redusere risiko for utvikling av plager, lindre og bedre funksjon.
 • Redegjøre for differensialdiagnostisering og undersøkelse når det gjelder vanlige lidelser hos barn/unge, voksne og eldre.
 • Gjennomføre tilpassede behandlingstilbud og helsefremmende/forebyggende og rehabiliterende tiltak for disse gruppene.
 • Vurdere relevans og gyldighet av aktuelle kartleggingsverktøy, undersøkelsesprosedyrer og tester, og kan nyttiggjøre seg disse.
 • Kommunisere med barn/unge, voksne, eldre og foresatte/pårørende og veilede i tiltak som fremmer hverdagsmestring.

I tillegg kreves kompetanse innen følgende områder, det er to alternativ:

Alternativ 1:

Gjennomføre spesialiserte kliniske undersøkelser, foreta kliniske vurderinger og igangsette relevante tiltak innenfor minst tre av følgende områder: hjerte-/lungelidelser, ortopediske lidelser, nevrologiske lidelser, onkologiske lidelser, revmatologiske lidelser, kvinnehelse, idrettsfysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi.

Alternativ 2:

A. Gjennomføre spesialiserte kliniske undersøkelser, foreta kliniske vurderinger og igangsette relevante tiltak innenfor minst to av følgende områder: hjerte-/lungelidelser, ortopediske lidelser, nevrologiske lidelser, onkologiske lidelser, revmatologiske lidelser, kvinnehelse, idrettsfysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi.

B. Ta i bruk kompetanse innen helsefremmende og forebyggende fysioterapi, og anvende kompetansen i sin forståelse og utvikling av tilbud til risikogrupper.

Samarbeid og veiledning:

 • Samarbeide med fysioterapeuter og andre aktører, og konstruktivt bidra til en god helsetjeneste for pasientene.
 • Veilede og informere studenter, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere om aktuelle tiltak som bidrar til gode pasientløp.
 • Formidle faglige vurderinger og redegjøre for grenseoppganger til tilgrensende yrkesgrupper i helsevesenet som grunnlag for konstruktivt samarbeid og arbeidsdeling.

Fagutvikling:

 • Innhente og anvende ny forskning innenfor de ulike spesialistområdene.
 • Formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innen de ulike spesialistområdene.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner