Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hospitering

For å bli spesialist skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå/sted enn hvor man jobber til daglig. 

Viktig informasjon:

-Hospitering som inngår i masterstudiet gir ikke uttelling, da dette anses som en del av utdanningen

-Selv om du har jobbet i mange år innen spesialistområdet på ulike tjenestenivå, skal du etter endt mastergrad gjennomføre hospitering

-Definisjon på hospitering: Hospitering er et tidsavgrenset, målrettet og strukturert opphold i en enhet i spesialisthelsetjenesten eller i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.

- Man kan ikke hospitere på eget arbeidssted


Fysioterapifaglig master med praksisstudier: minimum 2 uker

Helsefaglig master: minimum 4 uker

Omfanget av veiledet praksis etter avsluttet masterstudium bestemmes av mastergradens relevans for den aktuelle spesialiteten. Når kompetansemålene i spesialiteten i stor grad kan gjenfinnes og utledes av læringsutbyttebeskrivelsene i et masterstudium kreves ett års veiledet praksis. Når kompetansemålene i spesialiteten i noen grad kan gjenfinnes og utledes av læringsutbyttebeskrivelsene i et masterstudium kreves to års veiledet praksis. Det legges til grunn at «fysioterapispesifikke mastere med praksisstudier» vil ha stor grad av relevans for NFFs kliniske spesialiteter, mens «helsefaglige mastere» vil ha noen grad av relevans.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner