Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Bli spesialist, MNFF


Hva kreves for å bli spesialist?

For å bli spesialist i Norsk Fysioterapeutforbund må følgende kriterier være oppfylt:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Medlemskap i NFF
 • Fysioterapi- eller helsefaglig masterutdanning
 • To årsverk praksis innenfor spesialistfeltet
 • Ett eller to årsverk veiledet praksis innenfor spesialistområdet, hhv. etter masterutdanning
 • To eller fire uker hospitering på et annet tjenestenivå enn hvor du jobber til daglig
 • Godkjent deltakelse på "Nettkurs i veiledning", i regi av NFF

Spesialistkandidaten skal gjennom de overordnede kriteriene oppnå beskrevne kompetansemål innenfor det aktuelle spesialistområdet. Veiledet praksis, hospitering og nettkurs i veiledning skal fullføres innenfor det siste året du er i spesialistforløp.  

1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut

For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge trenger du autorisasjon eller lisens. Søknad om autorisasjon sendes inn elektronisk via Altinn. Se Helsedirektoratets nettsider for informasjon og søknadsskjema. 

2. Medlemskap i NFF

Det kreves medlemskap i NFF for å kunne søke om å bli spesialist, MNFF.

3. Mastergrad, hhv. fysioterapifaglig eller helsefaglig (120stp)

Dagens krav for å bli spesialist innebærer fysioterapi- eller helsefaglig masterutdanning. 

NFF har to ulike spesialistforløp, forløp A- og B. Dersom du har en mastergrad innen spesialistfeltet med minst 15 stp. praksisstudier, skal du følge forløp A (det korteste forløpet). Dersom du ikke har en mastergrad innen spesialistfeltet, følger du forløp B.   

Forløp A - Fysioterapifaglig mastergrad med praksisstudier

Følgende kriterier må oppfylles for at mastergraden skal defineres som en fysioterapifaglig mastergrad:

 • Opptakskravet til mastergradutdanningen skal være autorisasjon som fysioterapeut
 • Mastergraden skal innebære minimum 15 stp. praksis med veiledning av fysioterapeut (dette skal fremkomme av studieplanen og/eller inngå som arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen)
 • Mastergraden skal være innenfor det samme området man søker om å bli spesialist

Forløp B – Helsefaglig mastergrad

En helsefaglig master er rettet mot alle som har en helsefaglig bachelorgrad og/eller
fagpersoner som ønsker å øke sin kompetanse innen bevegelse og aktivitet. Følgende kriterier må oppfylles for at mastergraden skal kvalifiseres for spesialistutdanning:

 • Læringsutbyttet i mastergradutdanningen skal i noen grad kunne gjenfinnes i- og utledes til gjeldende kompetansemål for den aktuelle spesialitet
 • Temaet for mastergradsoppgaven skal bygge opp under kompetansemålene for den aktuelle spesialitet

For fagområdene manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi gjelder eget regelverk. Her kreves det fagspesifikke mastergrader som kvalifiserer for  tilleggskompetanse/takstkompetanse.  

4. Generell praksis innenfor spesialistfeltet

Det skal gjennomføres to årsverk praksis innenfor spesialistområdet. Et årsverk er en betegnelse for det arbeidet som utføres i løpet av et år av en arbeidstaker i full stilling. Det vil utgjøre omtrent 1700 arbeidstimer for de med 37,5 timers arbeidsuke og fem uker ferie. For å få godkjent praksis må du jobbe minimum 50% per år innenfor spesialistområdet. Det vil si at det vil ta deg fire år å få to årsverk praksis dersom du har en 50% stilling. Praksisen kan gjennomføres både før- og etter masterutdanningen, men skal fortrinnsvis gjennomføres innen du starter med veiledet praksis.

5. Ett til to årsverk veiledet praksis innenfor spesialistfeltet

Formålet med veiledet praksis er å bidra til at spesialistkandidaten oppnår beskrevne kompetansemål for den aktuelle spesialitet. Kravet om veiledet praksis innebærer et eller to årsverk, avhengig av hvilken mastergrad som ligger til grunn for spesialistutdanningen.

 1. Krav for spesialistkandidat med fysioterapifaglig master med praksisstudier (forløp A):
  - minimum ett årsverk veiledet praksis, gjennomført i etterkant av mastergraden
  - veiledet praksis skal inneholde minimum 30 timer veiledning fordelt utover et år
 2. Krav for spesialistkandidat med helsefaglig master (forløp B):
  - minimum to årsverk veiledet praksis, gjennomført i etterkant av mastergraden
  - veiledet praksis skal inneholde minimum 60 timer veiledning fordelt utover to år

Spesialistkandidaten står selv ansvarlig for å finne- og fremme forslag om veileder til NFF. Veileder skal primært være spesialist innenfor det spesialistområdet du selv ønsker å bli spesialist innenfor, og arbeide med spesialistområdet i sitt daglige virke. Dersom aktuelle spesialister ikke er tilgjengelig innenfor ditt geografiske nærområde, kan kravene til veileder fravikes noe. NFF har en oversikt over- og godkjenner veiledere. Du kan også kontakte kommunen du bor i, for en oversikt over ansatte spesialister innenfor spesialistområdet.

6. Hospitering

Hospitering innebærer et tidsavgrenset, målrettet og strukturert opphold i spesialisthelsetjenesten eller i kommunens helse- og omsorgstjeneste.

For å bli spesialist, kreves det hospitering på et annet tjenestenivå enn hvor du jobber til daglig. Det gis ikke uttelling for arbeid på ulike tjenestenivå innenfor spesialistområdet i forkant av masterutdanning, eller hospitering ifm. masterutdanning. Hospiteringen må gjennomføres i etterkant av masterutdanningen og kan ikke gjennomføres hos veileder.

Spesialistkandidaten skal hospitere minimum 36 timer i 2-4 uker, og kan ikke arbeide samtidig. Formålet med hospiteringen er å opparbeide kunnskap og forståelse for hvordan fysioterapitjenesten utøves på et annet tjenestenivå.

 1. Krav for spesialistkandidat med fysioterapifaglig master med praksisstudier (forløp A):
  - minimum 2 uker (10 arbeidsdager)
 2. Krav for spesialistkandidat med helsefaglig master (forløp B):
  - minimum 4 uker (20 arbeidsdager)

7. Godkjent deltakelse på NFFs «Nettkurs i veiledning»

Nettkurs i veiledning er et innføringskurs i veiledning som gjennomføres digitalt, med formål om at alle skal kunne delta uavhengig av hvor man bor. Kurset gir 24 timer uttelling og innebærer fem nettmøter på 90 minutter, obligatoriske aktiviteter og selvstudier. Les mer om kurset her.

Veiledningshefte for kommende spesialister

Vi anbefaler alle kommende spesialister å studere "Veiledningshefte for kommende spesialister". Her finner du utdypende informasjon om spesialistforløpet og alt det innebærer (kompetansekrav, utførelse, søknadsprosess, mm.). Bruk gjerne veiledningshefte som et oppslagsverk dersom du har spørsmål. 

Hvordan søker jeg?

Søknadsfristen for førstegangssøkere er to ganger i året, 01.mars og 01.september. Spesialistkandidaten står selv ansvarlig for å fremskaffe og sende inn nødvendig dokumentasjon.

Søknaden skal inneholde:

 1. Bevis på autorisasjon
 2. Søknadsskjema for spesialistgodkjenning
 3. Skjema A – Generell spesialistpraksis
 4. Skjema B – Attest fra veileder
 5. Skjema C – Hospitering
 6. Egenerklæring - kompetansemål
 7. Deltakerbevis for godkjent deltakelse på «Nettkurs i veiledning»

Resterende skjemaer fylles ut etter behov. Husk alltid å oppgi tilstrekkelig informasjon og innhente nødvendige underskrifter. Søknaden sendes samlet til spesialist@fysio.no.

Skjema til utfylling før oppstart av veiledet praksis 

Skjema til søknad om spesialistgodkjenning

Administrasjonsgebyr

Det vil forekomme et administrasjonsgebyr på kr 1640,-

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner