Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Anke

Hvis Forbundsstyret avslår din søknad om godkjenning som spesialist, eller sekretariatet avslår din søknad om fornyet godkjenning, har du mulighet til å anke i NFFs ankeutvalg. 


Det følger av punkt 25 i NFFs lover at ankeutvalget skal behandle anker fra søkere som har fått avslag på søknaden om å bli spesialist, eller avslag på søknad om en fornyet godkjenning. 

I behandling av anken baserer ankeutvalget sin avgjørelse på dokumentasjonen som var tilgjengelig for Forbundsstyret/sekretariatet. Ankefristen er fire uker etter at medlemmet mottok avslaget. 

Det er ikke utformet et eget klageskjema. Klagen må sendes til: 

Ankeutvalget 

NFF
Boks 147 Sentrum 
0102 Oslo

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner