Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

NFFs fondspolitikk


Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) opprettet Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter i 1974 etter avtale med Helse- og omsorgsdepartementet. Vi gjorde dette fordi vi ønsket at den enkelte fysioterapeut skulle få tilgang til etter- og videreutdanning. NFF mente da som nå at det var viktig at profesjonen var med og tok ansvar for egen kompetanse. Fondet får overført penger hvert år som en del av takstoppgjøret.

Styret i Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter består av sju medlemmer. Fire av medlemmene, inkludert styrets leder, er valgt av NFFs landsmøte for å representere NFFs interesser. Ett medlem er oppnevnt av PFF, ett medlem er oppnevnt av MNF, og ett medlem er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter deler hvert år ut nesten 40 millioner kroner. I 2018 gikk 31 % av tildelingene til forbundenes etterutdanningsvirksomhet og reisestipend til fysioterapeuter, 12 % til videreutdanningsstipend og 56 % til forsknings- og utviklingsprosjekter. NFF mener at nå er tiden for å benytte en større andel av tildelingene til etterutdanning. Det er nødvendig for å svare på fysioterapeutenes og samfunnets behov. Kompetanse er en forutsetning for kvalitet i tjenesten.

NFF har nå utarbeidet en egen fondspolitikk. Kortversjonen av denne finner du vedlagt som relatert dokument.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner