Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om kollegaveiledning


Målgruppe

Kollegaveiledningsgrupper er åpne for alle fysioterapeuter, men obligatorisk for NFF-spesialister som skal fornye sin spesialistgodkjenning. 

Organisering

NFFs kollegaveiledningsgrupper innebærer 17 timer tilstedeværelse, i grupper på 5-7 deltakere. Vi tilbyr grupper av ulikt format, eksempelvis 6-8 ettermiddagssamlinger over 4-9 måneder, 2x2 dagers samlinger over 2 måneder eller helgesamlinger. Mellom gruppesamlingene jobber man med tilhørende obligatoriske aktiviteter, som loggskriving/refleksjonsnotat.

Tradisjonelt sett foregår kollegaveiledning i fysiske gruppesamlinger. Erfaringer med digital veiledning understøtter at vi evner å ivareta den relasjonelle prosessen på en god måte også digitalt. Dermed viderefører vi tilbud om digitale kollegaveiledningsgrupper, og du finner både fysiske, digitale og hybride grupper i vår kalender.

Med forbehold om at gruppen har minimum 5 påmeldte, starter kollegaveiledningsgruppen som planlagt. Ved for få påmeldinger utsettes oppstartsdato. 

Grupper tilbys i hele landet, avhengig av etterspørsel. Klikk her for å se planlagte kollegaveiledningsgrupper i 2022. Grupper kan også tilbys basert på lokale initiativ - få med deg minimum fire kolleger og send e-post til kollegaveiledning@fysio.no for nærmere informasjon. 

Innhold og mål

I en kollegaveiledningsgruppe er det deg som yrkesutøver som er i sentrum, ikke de fysioterapeutiske metodene du benytter. Ved å delta i en kollegaveiledningsgruppe kan du ta med deg verdifull støtte og trygghet i rollen som fysioterapeut. Dette ved å løfte faglige og etiske problemstillinger- og reflektere over disse individuelt og i team.

Ved hjelp av en dyktig veileder og yrkeskollegaer utforskes egne- og andres utfordringer i arbeidslivet innenfor strukturerte og trygge rammer. Du vil kunne bli mer bevisst på egne verdier og ressurser, hvordan du fremstår/er og samhandler i møte med andre. Du vil kunne bli mer oppmerksom på egen kompetanse, erfaring og handling, samt oppdage alternative tilnærminger i utfordrende situasjoner. Aktiv lytting, reflekterende team og loggskriving er noen av arbeidsmetodene i en kollegaveiledningsgruppe.

Veiledning er en pedagogisk og rasjonell prosess med oppdagelse, læring, vekst og utvikling som mål. Formålet med kollegaveiledningsgrupper er å styrke fysioterapeutens yrkesidentitet ved å øke bevisstheten rundt egen atferd og arbeidshverdag.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner