Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Turnuslisens

Turnuslisens er et krav for å få begynne i turnustjeneste.


Turnusfysioterapeuten kan ikke påbegynne turnustjenesten før turnuslisens foreligger. Både turnusfysioterapeuten og turnusstedet har en selvstendig plikt til å sørge for at gyldig lisens foreligger før oppstart av tjenesten/arbeidsforholdet. Se relaterte lenker til Helsedirektoratets nettsider.

Etter fullført turnustjeneste kan turnuskandidaten jobbe under turnuslisensen i inntil to måneder fram til autorisasjonen eventuelt innvilges, forutsatt at turnustjenesten er anbefalt godkjent. I denne perioden kan kandidaten likevel ikke kalle seg fysioterapeut, eller framstå som fysioterapeut.

Turnuslisens gir ikke rett til å kreve refusjon fra Helfo eller egenandel fra pasientene etter stønadsforskriften. Turnuskandidater som jobber på lisens etter fullført tjeneste, kan derfor ikke jobbe som vikar i driftshjemmel og kreve refusjon eller egenandel. Lisensen kan kombineres med arbeid uten driftshjemmel, eller som ansatt der det ikke kreves inn egenandel eller refusjon.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner