Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning

Hva er reglene for tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for studenter i veiledet praksis og turnuskandidater?


Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en erstatningsordning som dekker skade på pasienter som oppstår under behandling hos helsepersonell. Helsepersonellet som ikke er en del av den offentlige helsetjenesten, har plikt til å melde fra til NPE om virksomheten sin, og betale tilskudd til erstatningsordningen. Det følger av pasientskadeloven, og er nærmere regulert i forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten.

Veiledet praksis og turnus for studenter
Studenter i veiledet praksis og turnuskandidater skal ikke selv melde fra til NPE, eller betale tilskudd. Når praksis gjennomføres i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert hos fysioterapeuter med driftsavtale, er det kommunen som skal melde fra og betale til skudd til NPE for studenten. Det gjelder også hvis veileder har deltidshjemmel. For praksis i spesialisthelsetjenesten gjelder det samme for helseforetaket.

Veiledet praksis for fysioterapeuter under spesialisering
Autoriserte fysioterapeuter i veiledet praksis under spesialistutdanningen skal heller ikke betale tilskudd for praksisen til NPE. For veiledet praksis som gjennomføres hos veileder med kommunal driftsavtale, er det kommunen som skal betale tilskuddet til NPE for studenten. Det gjelder også hvis veileder har deltidshjemmel.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner