Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Sommerjobb

I hvilken grad kan studentene utøve helsehjelp, selv om yrkestittelen «fysioterapeut» ikke kan brukes? Her gjennomgår og oppsummerer vi det viktigste.


Yrkestittelen «fysioterapeut» er en beskyttet tittel som forvaltes av Helsedirektoratet. Det er derfor viktig at studenten i sommerjobb ikke kaller seg eller fremstår som fysioterapeut overfor pasienter og pårørende.

Fysioterapeuter er helsepersonell som er underlagt en rekke forpliktelser etter helsepersonelloven. Ifølge loven skal studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører helsehjelp, regnes som helsepersonell. En sommerjobb faller utenom helsefaglig opplæring. Helsedirektoratet har i brev til Norsk Fysioterapeutforbund uttalt at studenter med sommerjobb i helse- og omsorgstjenesten likevel skal regnes som helsepersonell. Dette gjelder også for studenter ansatt av fysioterapeut med driftstilskudd.

Fysioterapistudenter kan ikke settes til andre oppgaver enn slike som de er kvalifisert til å utføre, og det skal skje med nødvendig veiledning, kontroll og tilsyn. Hvilke oppgaver en fysioterapistudent kan settes til, vil bero på en konkret og individuell vurdering av hvilken kompetanse den enkelte fysioterapistudent har. Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven vil være retningsgivende for hva studenten kan og ikke kan gjøre:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner»

Studenten har et selvstendig ansvar for å vurdere om ansvars- eller arbeidsoppgaver/ pasientbehandling er faglig forsvarlig å utføre. Dersom man er i tvil, er det viktig å si ifra til arbeidsgiver. Studenten kjenner seg selv best, og vil i større grad være i stand til å vurdere hva som er forsvarlig enn hva arbeidsgiver er i stand til.

Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer studenter og arbeidsgivere innen helse- og omsorgstjenesten til å sette seg inn i pliktene som gjelder for helsepersonell etter helsepersonelloven. I tillegg til faglig forsvarlig yrkesutøvelse har man taushetsplikt, journalføringsplikt og opplysningsplikt m.m.

Når det gjelder sommerjobber utenom helse- og omsorgstjenesten, som for eksempel i helprivat virksomhet, forstår Norsk Fysioterapeutforbund direktoratet dithen at studentene ikke skal regnes som helsepersonell. Studentene kan imidlertid regnes som «medhjelpere» etter definisjonen i helsepersonelloven § 5:

«Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn.

Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring»

Det er ikke faglig forsvarlig av fysioterapeuter i helprivat virksomhet å overlate sin praksis til en student, mens vedkommende selv drar på ferie. Det er heller ikke forsvarlig av en student å takke ja til en slik sommerjobb.

Ettersom studenten i slike tilfeller ikke skal regnes som helsepersonell, vil det være praksisinnehaverens ansvar å sørge for at helsehjelpen som gis er faglig forsvarlig, samt overholde øvrige plikter etter helsepersonelloven. Dette vil ikke være mulig dersom praksisinnehaveren er fraværende.

Etter Norsk Fysioterapeutforbunds syn vil studenten som medhjelper ikke være underlagt tilstrekkelig kontroll og tilsyn ved at praksisinnehaveren kan nås på telefon, eller ved at kolleger ved instituttet kan bistå. Til tross for at det er praktisk for fysioterapeuten å overlate praksisen til en student, og til tross for at studenten ønsker å få praktisk erfaring, må pasientsikkerheten veie tyngst.

Oppsummert:

- En student i sommerjobb kan ikke kalle seg eller fremstå som fysioterapeut.

- Ved sommerjobb i helse- og omsorgstjenesten regnes studenten som helsepersonell. Kravet til faglig forsvarlighet vil være retningsgivende for hva studenten kan og ikke kan foreta seg.

- Ved sommerjobb i helprivat virksomhet regnes studenten ikke som helsepersonell.

- Praksisinnehaveren plikter å være fysisk til stede sammen med studenten, som vil kunne bistå som medhjelper.

Jobb i utlandet
Frister det etter endt turnustjeneste å jobbe i utlandet, er det viktig at du undersøker hvilke regler for autorisasjon som gjelder i det landet du skal jobbe. Det er viktig å inngå kontrakt om arbeidsforhold før avreise. Det er viktig å sette seg godt inn i betingelse av avtalen før signering. NFF har utarbeidet standardkontrakter, som imidlertid krever særlig tilpasning ved arbeidsforhold i utlandet:

For deg som nylig er autorisert eller snart blir det, har vi samlet nyttig kunnskap og noen gode råd for ferske fysioterapeuter:

Helsereiser
Hvert år reiser pasienter til blant annet Spania for et behandlingsopphold som inneholder fysioterapi og annen behandling. Det er spesielt for nyutdannede fysioterapeuter populært å jobbe en periode på slike steder. Norske pasienter kan kun få refundert sine utgifter i Norge for fysioterapibehandling når kravene i forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land er oppfylt:

§ 6: Helsehjelpen må være utført av helsepersonell med offentlig autorisasjon i det aktuelle yrket som er gyldig i det landet der helsehjelpen er mottatt.

Det er ulovlig å jobbe under en annen fysioterapeuts autorisasjon.

Aktuelle kilder: Se under "Relaterte lenker".

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner