Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regelverk for fysioterapeuter

Her har vi samlet oversikter over det viktigste regelverket for den som arbeider som (turnus)fysioterapeut.


Ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter forholder seg i stor grad til et felles regelverk når det gjelder utøvelsen av yrket. Det er derfor stor grad av overlapping mellom de to oversiktene nedenfor. Et eksempel er kravene til helsepersonell om å ivareta pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet, som gjelder for alle som arbeider som fysioterapeuter, og er nedfelt i helsepersonelloven.

Et utvalg av lover, forskrifter og rundskriv som er relevante for ansatte fysioterapeuter og utøvelse av fysioterapi generelt.

Et utvalg av lover, forskrifter, rundskriv og avtaler som er relevante for næringsdrivende fysioterapeuter og utøvelse av fysioterapi generelt.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner