Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Næringsdrivende

Informasjon og veiledning for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, med og uten driftstilskudd.


Side 2 av 2

Overdragelse og goodwill

Om kjøp og salg av praksis med driftstilskudd. Tilgang til dokumentene krever innlogging.Mekling

Forbundet ønsker å tilby sine medlemmer en best mulig tjeneste på det juridiske området. Som et ledd i dette presenterer vi her et notat om mekling i konflikter mellom medlemmer.


Tvisteløsningsnemnd

Tvisteløsningsnemnda skal avgjøre tvister beskrevet i punkt 8 og 12 i rammeavtalen om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313). Avgjørelsene som publiseres her, er anonymisert.

Inhabilitet

Når er man egentlig inhabil? Habilitetsreglene skal sikre at forvaltningen treffer beslutninger i en sak uten å bli påvirket av egeninteressen til saksbehandlere og andre involverte.Kontaktperson i kommunen

Beskrivelse av kontaktpersonens rolle, oppgaver og rettigheter, og av samarbeidsutvalget i kommunen.


Bedriftshelsetjeneste

Hvilke krav stilles til en godkjent bedriftshelsetjeneste, og når har fysioterapeuter plikt til å ha bedriftshelsetjeneste?


Erstatningsansvar og NPE

Om selvstendig næringsdrivende fysioterapeuters plikt til å betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).


Juridisk bistand

NFF kan gi juridisk bistand til medlemmer etter bestemte retningslinjer. Her gir vi informasjon om og retningslinjer for slik bistand.

Regelverk

Et utvalg av lover, forskrifter og rundskriv som er relevante for næringsdrivende fysioterapeuter og utøvelse av fysioterapi generelt.Side 2 av 2