Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nemndsavgjørelse nr. 5/2020 – 22. desember 2020

Tvist om beregning av verdien av opparbeidet praksis (goodwill) knyttet til driftshjemmel. Sammendrag og fulltekst.


Saken gjaldt beregning av verdien av opparbeidet praksis (goodwill) knyttet til driftshjemmel.

Avtroppende krevde full kompensasjon for goodwill, beregnet til 20 % av gjennomsnittlig driftstilskudd, egenandeler og Helfo-refusjon siste tre år. I tillegg krevde avtroppende at påtroppende skulle pålegges å overta leieavtalen til lokalene praksisen hadde tilhold i.

Påtroppende krevde å bli fritatt for kravet om goodwill, eller at nemnda fastsatte goodwill etter skjønn.

Det var strid mellom partene om i hvilken grad de hadde medvirket til forhandlingene om overdragelsen av praksisen og lokalene. Partene var også uenige om grunnlaget for goodwill, særlig fordi avtroppende i en del av beregningsperioden hadde driftshjemmel og praktisert i to forskjellige kommuner.

Nemnda fant at det var grunnlag for å betale vederlag, og fastsatte goodwill etter skjønn basert på opplysninger og dokumentasjon fra partene. Nemnda la blant annet vekt på at partene på hver sin side kunne gjort mer for å komme fram til en forhandlet løsning. Nemnda også vekt på at pasientlister ikke var overført til påtroppende før oppstart i hjemmelen, og uttalte at dette er et sentralt element i overdragelsen, som bidrar til å sikre inntjening fra oppstart for påtroppende. Avtroppende hadde ikke lagt til rette da pasientlistene ble holdt tilbake. Det samme gjaldt detaljer om husleieforholdet.

Avtroppende hadde regnet tilskudd fra Kompensasjonsordningen, for tap som følge av korona-nedstengning, inn i grunnlaget for goodwill. Nemnda slo fast at dette ikke inngår i beregningsgrunnlaget etter ASA 4313.

Nemnda bekreftet også tidligere praksis ved å slå fast at nemnda ikke kan ta stilling til om påtroppende skal overta leieforholdet til lokalene.

Les hele avgjørelsen her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner