Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nemndsavgjørelse nr. 4 og 5/2019 – 28. juni 2019

Tvist om vederlag for verdien av praksis (goodwill) ved overdragelse av praksis med kommunal driftshjemmel. Sammendrag og fulltekst.


Påtroppende fysioterapeut A begjærte nemndsbehandling av krav om vederlag for verdien av praksis fra avtroppende fysioterapeuter B og C. B og C hadde drevet hver sin praksis med 50 % driftshjemmel hver. Den ene som manuellterapeut, den andre som barnefysioterapeut. Driftshjemmelen ble lyst ut som driftshjemmel for psykomotorisk fysioterapi med samme lokalisering. B krevde kr 158 682 og C kr 107 044 i vederlag for verdien av praksis. A hevdet blant annet at praksisen ikke hadde overførbart pasientgrunnlag, siden innholdet i hjemlene var endret. A krevde derfor av verdien av praksisene skulle fastsettes etter nemndas skjønn. Nemnda fastsatte verdien av Bs praksis til kr 126 000 og Cs til kr 85 000.

Ved fastsettelse av verdien av praksis la nemnda vekt på betydning av lokaliseringen i en innarbeidet og veldrevet praksis med solid pasientgrunnlag, og hvor det ikke var andre psykomotoriske fysioterapeuter. Selv om verken B eller C hadde pasienter som var overførbare til psykomotoriker, var det en annen praksis i samme område som var avviklet av en psykomotoriker. Nemnda la vekt på dette i positiv retning ved fastsettelsen av verdien av Bs og Cs praksis. A hadde også i løpet av kort tid fått fylt opp sine lister i praksisen, uavhengig av overførbare pasienter fra B og C.

Partene ble solidarisk ansvarlig for nemndas omkostninger på kr 16 000.

Les hele avgjørelsen her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner