Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nemndsavgjørelse nr. 4/2020 – 25. november 2020

Tvist om beregning av verdien av opparbeidet praksis (goodwill). Sammendrag og fulltekst.


Tvisteløsningsnemndas sak 4/2020 gjelder spørsmål om beregning av verdien av opparbeidet praksis (goodwill). Et viktig moment i saken var betydningen av at både av- og påtroppende hadde hatt driftshjemmel knyttet til samme institutt siden instituttet ble etablert.

Avtroppende krevde i utgangspunktet full kompensasjon for goodwill, tilsvarende 20 % av gjennomsnittlig driftstilskudd, egenandeler og Helfo-refusjon for de tre siste årene. Påtroppende hadde lagt ned påstand om å bli frifunnet for kravet om goodwill.

Avtroppende la blant annet vekt på at hun brakte med seg verdier inn i instituttet da det ble etablert fra tidligere praksis. Dette dreide seg om utstyr og inventar samt goodwill-verdier fra den tidligere praksisen. Avtroppende la også vekt på at påtroppende ville kunne kreve goodwill ved overdragelse av praksisen hun hadde ved samme institutt når hun overtok avtroppendes praksis.

Påtroppende la til grunn at hun hadde bidratt til å opparbeide praksisen i så stor grad at det ikke var naturlig at det skulle betales goodwill til avtroppende. Tvisteløsningsnemnda frifant påtroppende for kravet om goodwill. Nemnda la særlig vekt på at påtroppende hadde bidratt med å opparbeide instituttet, og dermed ikke fikk noen merverdi av å overta avtroppendes praksis. Et annet viktig moment var at instituttet hadde organisert seg som et selskap med delt ansvar (DA) som fysioterapeutene eide sammen. Avtroppende ville dermed få ut sin andel av verdiene i instituttet ved utkjøp av sin eierandel i dette selskapet.

Les hele avgjørelsen her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner