Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nemndsavgjørelse nr. 3/2020 – 7. juli 2020

Tvist om beregning av verdien av praksis (goodwill) ved overdragelse av praksis knyttet til driftshjemmel. Sammendrag og fulltekst.


Sak 1, 2 og 3/2020 gjelder hjemler knyttet til samme institutt, men er behandlet hver for seg. Avtroppende i denne saken krevde goodwill beregnet til 20 % av gjennomsnittlig driftstilskudd, Helfo-refusjon og egenandeler fra pasienter siste tre år. Påtroppende avviste kravet.

Tvisteløsningsnemnda kom til at påtroppende skulle betale kr 60 000 i goodwill til avtroppende. Avtroppende hadde drevet praksis sammen med to andre fysioterapeuter. Alle tre hadde avviklet sine praksiser ved utløpet av 2019. Nemnda la særlig vekt på at kommunen ikke ønsket at praksisen ble videreført i de eksisterende lokalene, og at avtroppende ikke hadde overført pasientlister til påtroppende. Påtroppende hadde på denne måten fått liten drahjelp av avtroppendes opparbeidelse av praksisen. Nemnda fant at det var grunnlag for betaling av goodwill, og satt denne skjønnsmessig til kr 60 000.

Partene ble solidarisk ansvarlig for nemndas utgifter, fastsatt til kr 15 000.

Les hele avgjørelsen her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner