Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nemndsavgjørelse nr. 3/2019 – 27. juni 2019

Tvist om vederlag for verdien av praksis (goodwill) og betaling for utstyr og inventar. Sammendrag og fulltekst.


Fysioterapeut A bestemte seg for å gå av med pensjon, og krevde i forbindelse med overdragelse av praksisen kr 225 979 i vederlag for verdien av praksis, og kr 84 500 for utstyr/inventar. Påtroppende fysioterapeut B avviste å betale vederlag for utstyret, og krevde at nemnda skulle fastsette vederlaget for verdien av praksis. Begge partene begjærte nemndsbehandling. Nemda frifant påtroppende fra å betale for utstyr, og fastsatte verdien av praksisen til kr 80 000.

Ved fastsettelse av verdien av praksis la nemnda vekt på at lokalene hadde sterkt behov for vedlikehold og oppgradering, og at påtroppende fysioterapeut måtte investere i utstyr og programvare for å kunne utøve en praksis i tråd med dagens standard og avtaleverk. Nemnda la også vekt på at avtroppende fysioterapeut hadde startet ny privat praksis i nærheten, og at dette hadde redusert verdien av pasientgrunnlaget knyttet til den overdratte praksisen.

Når det gjaldt fastsettelse av verdien av utstyr og inventar, la nemnda avgjørende vekt på at avtroppende fysioterapeut hadde fjernet utstyr fra lokalene, slik at påtroppende måtte investere i nytt utstyr for å starte opp praksisen sin. Nemnda la også liten vekt på verdivurderingen, som var gjort av en fysioterapeut som var en bekjent av avtroppende. Vurderingen var i tillegg knapp, og heller ikke begrunnet.

Påtroppende fysioterapeut vant fram med sine krav, og avtroppende fysioterapeut måtte betale nemndas kostnader på kr 15 000.

Les hele avgjørelsen her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner