Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nemndsavgjørelse nr. 3/2018 – 19. desember 2018

Tvist om verdi av virksomhet (goodwill) og verdsetting av inventar og utstyr. Sammendrag og fulltekst.


Avtroppende fysioterapeut krevde 222 591 kroner for goodwill og 227 500 kroner for inventar og utstyr. Tvisteløsningsnemnda avgjorde at tiltredende fysioterapeut skulle betale goodwill, men at fratredende fysioterapeut ikke kunne kreve full uttelling etter ASA 4312, slik han hadde nedlagt påstand om.

Det ble sett hen til at det ikke forelå kundelister, og at kontinuiteten i driften var brutt ved at virksomheten hadde stanset opp i overkant av tre måneder på avgjørelsestidspunktet. Det ble også tillagt vekt og gjort et skjønnsmessig fradrag, da det forelå opplysninger om at fratredende fysioterapeut hadde mistet autorisasjonen som fysioterapeut etter tilsyn. Fratredende fysioterapeut ville ikke kommentere forholdet nærmere overfor nemnda. Tiltredende fysioterapeut overtok heller ikke noen avtaler, personell eller annet. Han hadde anledning til å overta lokaler, som fremsto funksjonelle, om ikke helt moderne. Vederlag for opparbeidet praksis (goodwill) ble satt til 40 000 kroner.

Fratredende fysioterapeut hadde ikke fremlagt takst for verdien av utstyr og inventar og heller ingen fullstendig liste. Nemnda fastsatte vederlaget skjønnsmessig ut fra bilder og en video. Det ble gjort fratrekk for verdien av et trykkbølgeapparat, elektroterapiutstyr og laser som ikke var relevant for påtroppende fysioterapeuts praksis, og som han derfor ikke pliktet til å overta. Prisen for utstyr som han pliktet å overta, ble skjønnsmessig satt til 40 000 kroner.

Partene ble solidarisk ansvarlig for saksomkostningene, som beløp seg til 22 000 kroner.

Les hele avgjørelsen her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner