Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nemndsavgjørelse nr. 2/2020 – 7. juli 2020

Tvist om beregning av verdien av praksis (goodwill) ved overdragelse av praksis knyttet til driftshjemmel. Sammendrag og fulltekst.


Sak 1, 2 og 3/2020 gjelder hjemler knyttet til samme institutt, men er behandlet hver for seg. Avtroppende i denne saken krevde goodwill beregnet til 20 % av gjennomsnittlig driftstilskudd, Helfo-refusjon og egenandeler fra pasienter siste tre år. Påtroppende avviste kravet.

Avtroppende hadde drevet praksis sammen med to andre fysioterapeuter. Alle tre hadde avviklet sine praksiser ved utløpet av 2019. I denne saken hadde det vært et opphold på seks måneder fra praksis ble avviklet til påtroppende tiltrådte hjemmelen. Nemnda kom til at det ikke var grunnlag for goodwill. I vurderingen la nemnda blant annet vekt på at det hadde vært et betydelig opphold i praksisen, at hjemmelen var omdefinert til en annen spesialitet som ga avtroppende fysioterapeuts pasientlister liten verdi for påtroppende, og at det ikke var pasientlister å overføre. Praksisen ble heller ikke videreført på samme adresse uten at det var initiert av påtroppende.

Påtroppende ble frikjent for krav om goodwill, avtroppende måtte betale nemndas utgifter, fastsatt til kr 15 000.

Les hele avgjørelsen her:

  • Nemndsavgjørelse nr. 2/2020 – 7. juli 2020

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner