Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nemndsavgjørelse nr. 2/2018 – 19. oktober 2018

Tvist om vederlag for opparbeidet praksis (goodwill) og overtakelse av utstyr og inventar. Sammendrag og fulltekst.


Fratredende fysioterapeut la ned påstand om at tiltredende fysioterapeut skulle betale ham 119 000 kroner for utstyr og inventar og 294 400 kroner for goodwill, som var maksimal sum etter ASA4313. Takstmann hadde stått for beregning av begge summer. Tiltredene fysioterapeut hadde allerede betalt 6000 kroner for noe utstyr og inventar og mente at hun ikke var pliktig til å overta ytterligere utstyr. Videre hevdet hun at det ikke var grunnlag for å betale goodwill.

Tvistenemnda kom til at tiltredende fysioterapeut var pliktig til å betale for ytterligere utstyr og inventar samt goodwill, men med lavere summer enn det var lagt ned påstand om.

Ved fastsettelse av vederlag for goodwill, viste tvistenemnda til at det forelå flere svakheter ved taksten som reduserte dens vekt. Nemnda fastsatte derfor goodwill skjønnsmessig ved å se hen til en rekke momenter, som at husleiekontrakten kunne overtas av tiltredende fysioterapeut og at lokalene var sentralt beliggende i sentrum. Det reduserte verdien av goodwill at lokalene ikke var universelt utformet. Fratredende hadde ikke drevet solopraksis. Det forelå pasientlister som var overført til tiltredende. Nemnda la til grunn at dette ville være en fordel for tiltredende fysioterapeut, selv om hun hovedsakelig skulle drive psykomotorisk fysioterapi. Nemnda viste til det i hjemmelen ikke utelukket å drive allmenn fysioterapi, og at det var drevet psykomotorisk fysioterapi ved instituttet. Det forelå ingen samarbeidsavtaler, kontorrutiner eller tilgang til opplært personell, og dette reduserte verdien av goodwill. Vederlaget ble skjønnsmessig satt til 50 000 kroner.

Når det gjaldt utstyr og inventar, fastslo nemnda at tiltredende fysioterapeut hadde plikt til å betale for eiendeler som var nødvendig for den virksomhet hun skulle drive i medhold av den kommunale avtalen.  Nemnda viste til at fastsatt takst virket høy, sett hen til at omsetningsverdien, alternativt bruksverdien, skal legges til grunn. Nemnda viste videre til at listen med utstyr og inventar var svært omfattende, og det var tvil om noe av utstyret stammet fra fratredenenes kones praksis. Nemnda fant at tiltredende måtte betale noe for utstyret, men prisen ble skjønnsmessig satt til 15 000 kroner, idet det også ble sett hen til at tiltredende fysioterapeut allerede hadde kjøpt noe utstyr og inventar. Samlet måtte hun da betale 65 000 kroner.

Tiltredende ble i tillegg pålagt å betale fratredende fysioterapeut forsinkelsesrenter fra overtakelsesdato. Partene ble solidarisk ansvarlige for saksomkostninger på 20 000 kroner.

Les hele avgjørelsen her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner