Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nemndsavgjørelse nr. 1 og 2/2019 – 10. juni 2019

Tvist om verdi av praksis (goodwill), og om det var inngått bindende avtale om vederlagets størrelse og betaling av vederlag for verdien av praksis. Sammendrag og fulltekst.


Avtroppende fysioterapeuter A og B hadde drevet praksis sammen med henholdsvis 50 % og 100 % driftshjemmel. Hjemlene ble lyst ut samtidig da A og B skulle gå av med pensjon, med samme lokalisering. A krevde kr 113 296,13 og B kr 180 771,60 som vederlag for verdien av praksis. Partene var uenige i om det var inngått bindende avtale om betaling av vederlag for verdien av praksis, og vederlagets størrelse. Nemnda fastsatte vederlaget basert på et konkret skjønn til kr 25 000 til A, og kr 45 000 til B. De fire partene måtte dekke nemndas kostnader på kr 25 000 med lik andel hver.

I vurderingen av om det var inngått bindende avtale om betaling av vederlag for verdien av praksis, la nemnda blant annet vekt på SMS-utveksling mellom partene. Nemnda kom til at det verken var inngått bindende avtale om betaling av vederlag, eller størrelsen på verdien av praksis.

Ved den konkrete fastsettelsen av verdien av praksisene la nemnda særlig vekt på to måneders avbrudd i praksisen før overtakelsen, at pasientene hadde blitt henvist til andre fysioterapeuter i forbindelse med avbruddet, og at pasientlister og -journaler bare i liten grad ble overført til de påtroppende fysioterapeutene. Dette hadde redusert verdien av praksisen. Nemnda viste til sin tidligere avgjørelse nr. 2/2018 ved fastsettelsen.

Partene ble solidarisk ansvarlig for nemndas saksomkostninger på kr 25 000.

Les hele avgjørelsen her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner