Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nemndsavgjørelse nr. 1/2020 – 7. juli 2020

Tvist om beregning av verdien av praksis (goodwill) ved overdragelse av praksis knyttet til driftshjemmel. Sammendrag og fulltekst.


Sak 1, 2 og 3/2020 gjelder hjemler knyttet til samme institutt, men er behandlet hver for seg. Avtroppende i denne saken krevde goodwill beregnet til 20 % av gjennomsnittlig driftstilskudd, Helfo-refusjon og egenandeler fra pasienter siste tre år. Påtroppende avviste kravet.

Tvisteløsningsnemnda fastsatte goodwill skjønnsmessig til kr. 30 000. Avtroppende hadde drevet praksis sammen med to andre fysioterapeuter. Alle tre hadde avviklet sine praksiser ved utløpet av 2019. Nemnda la blant annet vekt på manglende overføring av pasientlister, manglende universell utforming av lokalene, og til dels annen innretning av hjemmelen fra kommunens side. Etter nemndas skjønn var det derfor liten drahjelp for påtroppende fysioterapeut ved å overta praksisen.

Partene ble solidarisk ansvarlig for nemndas utgifter, fastsatt til kr 15 000.

Les hele avgjørelsen her:

  • Nemndsavgjørelse nr. 1/2020 – 7. juli 2020

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner