Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nemndsavgjørelse nr. 1/2018 – 10. oktober 2018

Tvist om vederlag for opparbeidet praksis (goodwill) og overtakelse av utstyr og inventar. Sammendrag og fulltekst.


Fratredende fysioterapeut la ned påstand om at tiltredende fysioterapeut skulle betale henne for goodwill og utsyr og inventar skjønnsmessig verdsatt og begrenset oppad til 100 717 kroner. Tiltredene fysioterapeut hevdet at det ikke var grunnlag for å betale verken for goodwill eller utstyr/inventar.

Tvistenemnda kom til at tiltredende fysioterapeut ikke var pliktig til å betale for goodwill, men at han måtte betale noe for utstyr og inventar og fastsatte prisen skjønnsmessig.

Ved vurderingen av om det skulle betales vederlag for goodwill, viste tvistenemnda først til at fratredende hadde hatt en langvarig praksis og drevet fra samme lokaler i mange år, og at det talte for at praksisen hadde hatt en verdi som gir grunnlag for betaling for goodwill. Imidlertid talte en rekke momenter mot at det skulle betales goodwill. Nemnda viste til at driften ble avviklet ca. fire måneder før kommunen inngikk ny avtale med tiltredende. Det lange avbruddet reduserte verdien betraktelig. Det forelå heller ingen systemer, innarbeidede kontorrutiner eller opplært personell på tidspunktet da praksisen ble avviklet, og pasientlister var ikke overført. Tiltredende fikk tilbud om å overta lokaler i samme bygg som fratredende hadde hatt sin praksis i, men lokalene ville ikke stå klare før ytterligere to måneder etter at tiltredende hadde overtatt driften. Samlet mente nemnda at det ikke var grunnlag for å betale goodwill.  

Når det gjaldt utstyr og inventar, fastslo nemnda at tiltredende fysioterapeut i utgangspunktet hadde plikt til å overta fratredendes utstyr, og det ikke kunne tillegges vekt at han allerede hadde anskaffet seg eget utstyr. Nemnda fant at utstyret var gammelt, men ikke så utdatert at det ikke var omfattet av overtakelsesplikten. Det var ikke innhentet takst, og nemnda tok utgangspunkt i en skjønnsmessig bruksverdi, som var antatt høyere enn omsetningsverdien. På denne bakgrunn ble verdien fastsatt til 15 000 kroner.

Tiltredende ble i tillegg pålagt å betale fratredende fysioterapeut forsinkelsesrenter fra overtakelsesdato. Partene ble solidarisk ansvarlige for saksomkostninger på 22 000 kroner.

 Les hele avgjørelsen her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner