Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om nemndsbehandling

Større vekt på frivillige løsninger er nytt når nye retningslinjer for tvisteløsningsnemnd for avtalefysioterapeuter i KS-sektoren er klar fra og med april 2018.


Årlig behandles mellom to og fem tvister mellom fysioterapeuter som henholdsvis fratrer og tiltrer en praksis med driftstilskudd. Nemnda avgjør vilkårene for overgangen, som særlig går ut på å fastsette verdi for overførbart utstyr og «opparbeidet praksis» (også kalt goodwill). Sorenskriver Stein Husby var nemndsleder for tvisteløsningsnemnden siden oppstarten i 2009 og frem til utløpet av avtaleperioden 2015-2016. Fra mai 2018 er det dommer i Oslo tingrett Mats Wilhelm Ruland som er oppnevnt som nemndsleder, og som i de fleste tilfeller vil avgjøre de innkomne saker alene. I tillegg til sitt virke som tingrettsdommer har han også verv hos Riksmekleren og i Personvernnemnda. Varaleder er advokat Gunn Edvardsen, som primært trer i funksjon dersom nemndsleder er inhabil.

NFF gir regelmessig et tilbud om mekling hos en av forbundets jurister i de saker hvor partene selv ikke kommer frem til en avtale om overgangsvilkår. Dette fører som oftest frem til en løsning. For de tilfeller hvor partene ikke ønsker å mekle, eller et meklingsmøte ikke fører til en avtale, vil tvisteløsningsnemnda kunne avgjøre saken med bindende virkning. Hovedtrekk i de nye retningslinjene er:

  • Alle organisasjoner (Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening, Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund og KS) er parter i avtalen om nemnda. Nemnda kan bare avgjøre tvister mellom fysioterapeuter som er tilknyttet rammeavtalen ASA 4313 (gjelder ikke Oslo kommune).
  • Det legges mer vekt på en tids- og kostnadseffektiv saksbehandling av tvistene. Partene har selv ansvar for å dekke nemndas kostnader med saken og eventuelle sakskostnader ellers, men det er gjort visse presiseringer som gjør prosessen mindre ressurskrevende og dermed rimeligere for partene.
  • Tvisten avgjøres primært etter en skriftlig saksbehandling hvor begge parter får uttale seg om sin mening om verdsettelsen og vilkårene. Dette i motsetning til en muntlig prosess, som gjerne er mer ressurskrevende.
  • Som hovedregel avgjøres saken av nemndsleder alene. Det er likevel mulig for partene å oppnevne inntil to nemndsmedlemmer, men dette vil da som regel medføre økte kostnader.
  • Fysioterapeut som vil sende søknad om nemndsbehandling, må først varsle motparten i rekommandert post med minst tre ukers frist. Dette er ment å hindre at tvister kommer opp til behandling i nemnda uten at motparten har fått anledning til å fullføre frivillige forhandlinger.
  • Nemnda skal ha særlig øye for muligheten for frivillig forlik underveis i behandlingen. Dersom det viser seg at partene kan bli enige, er det uhensiktsmessig at nemnda avgjør tvisten.
  • Nemndas kostnader fordeles som utgangspunkt likt mellom partene. I tidligere nemndssaker har nemndas omkostninger mest typisk vært 10 000–30 000 kr.
  • Kopi av avgjørelsen sendes til alle organisasjoner, samt Oslo tingrett for oppbevaring. Anonymiserte versjoner gjøres tilgjengelig på nettsidene til NFF.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner