Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstkrav med stor vekt på breddekompetanse

I dag 12. mai åpner årets takstforhandlinger, og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har overlevert sitt krav i forhandlingene. Der er generalistene prioritert.


Det er viktig å rekruttere og beholde breddekompetanse i kommunehelsetjenesten. NFF krever at hele 80 % av fremforhandlet ramme øremerkes generalistene.

– Tiden er moden for å gi denne gruppen av fysioterapeuter et økonomisk løft, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.

I takstforhandlinger er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forhandlingsmotpart. HOD har med seg representanter fra Finansdepartementet, Helsedirektoratet og KS. I tillegg til NFF forhandler også Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund for sine medlemmer.

Generalistene er prioritert
NFF krever i år at hele 80 % av fremforhandlet ramme øremerkes generalistene.  

– Forbundsstyret har enstemmig støttet kravet om å prioritere generalistene, sier Gerty Lund, og viser til at dette er på bakgrunn av sterke signaler fra regionlederne, spørreundersøkelser blant selvstendig næringsdrivende og prioriteringer gjort av Næringspolitisk råd i NFF. Den siste takstbrukundersøkelsen (TBU) viser at generalistene utgjør 73,5 % av alle fysioterapeuter som leverer oppgjør til Helfo.

Spesialist- og takstkompetanse
Alle avtalefysioterapeuter gjør en stor og viktig jobb i primærhelsetjenesten, og god samhandling er viktig. NFF stiller krav om at spesialist- og takstkompetanse også skal gi uttelling ved bruk av samhandlingstakster og gruppetakster.

Tøft år
Året vi nå har lagt bak oss, har vært spesielt krevende. NFFs årlige spørreundersøkelse blant avtalefysioterapeutene bekrefter det NFF har formidlet i møte med statssekretær i HOD.

– Fysioterapeutene arbeider lengre dager, men likevel er inntekten redusert. Mange praksisprofiler har blitt endret på grunn av covid-19-pandemien. NFF krever dekning av påført inntektstap grunnet pandemien, sier Lund,  og legger til:

– Den arbeidshverdagen våre medlemmer nå har stått i det siste året, har krevd utrolig mye av den enkelt fysioterapeut.

Teknologi gir muligheter
Velferdsteknologi er med på å gi brukerne av tjenesten en ny opplevelse av mestring av sin hverdag. Løsninger og forskningen for e-helse vokser, men implementeringen møter barrierer når takstsystemet ikke tar høyde for en slik utvikling. Den digitale utviklingen har under pandemien gitt selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter et nyttig verktøy i form av videokonsultasjoner.

– Det er viktig at fysioterapeutene får muligheter til å ta i bruk velferdsteknologi. NFF krever derfor videreføring av B-takstene, sier Gerty Lund.

Krav utenfor ramme
NFF krever også kompensasjon for manglende utbetalinger i perioden 2014–2018 som inntekts- og kostnadsundersøkelsen (IKU) viser, og ikke minst utjevning av differansene mellom de ulike kompetansenivåene. Dette er krav NFF krever utenfor fremforhandlet ramme.

– I forhandlinger er det slik at vi sjelden får alt vi ønsker oss. Det ligger i forhandlingers natur. Det medfører at det ofte vil være noen som er fornøyd, og noen som blir skuffet. I det lange løp vil ting balanseres. Vi ser frem mot forhandlingene, og vi skal kjempe hardt for alle våre medlemmer, avslutter NFFs forbundsleder Gerty Lund.

Kravdokumentet er vedlagt som relatert dokument.

(Bildet: NFFs deltakere i årets takstforhandlinger. Kolonner fra venstre, ovenfra og ned: Gerty Lund, Morten Hagenes, Per Olav Moberg Peersen, Morten Bjerkhaug, Bente Øfjord, Lene C. Ziener, Lars Håvard Høgvoll, Henriëtta Richter Uitdenbogaardt. Arnhild Skjølberg var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Relaterte dokumenter

NFFs krav til drifts- og takstforhandlinger 2021 (pdf)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner