Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Resultatet fra årets takstforhandlinger

Årets ramme på 4,8 prosent, som inkluderer en inntekts- og kostnadskomponent, fordeles på de fleste takstene, egen koronakompensasjon og permanente takster for videokonsultasjon.


Det er blant resultatene etter årets takstforhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund og Helse- og omsorgsdepartementet. 

– Takstforhandlingene var tøffe og lange, og vi er på ingen måte fornøyd med resultatet. Vi ønsket å prioritere generalistene. Det ble det dessverre satt en stopper for i denne omgang, men vi har ikke gitt opp den strategien, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF. 

Hun er samtidig fornøyd med at det ble gitt koronakompensasjon som sikrer hver enkelt avtalefysioterapeut i overkant av 12 000 kroner, og at takstene for videokonsultasjon blir permanente. 

NFF er også fornøyd med at HOD har sendt bestilling til Helsedirektoratet for at direktoratet skal utrede prinsippet om fordelingen av kompetansetakster. 

– Vi hadde et stort håp om å kunne prioritere generalistene i årets oppgjør, samt sørge for at gapet mellom for eksempel psykomotoriske fysioterapeuter og manuellterapeuter ble mindre. Det fikk vi dessverre ikke gjennomslag for i disse forhandlingene, men vi har løftet problematikken til øverste hold. Jeg har tro på at HOD forstår viktigheten av denne strategien, og har derfor store forhåpninger for fremtiden, sier leder for Næringspolitisk råd i NFF, Per Olav Moberg Peersen. 

NFFs forhandlere var så misfornøyd med resultatet at de krevde protokolltilførsel. Her er den: 

Protokolltilførsel fra Norsk Fysioterapeutforbund 8.06.2021 

Årets takstforhandlinger har vært en kritikkverdig prosess fra HODs side. Vi mottok i dag fra staten et nytt skriftlig tilbud som NFF aksepterte skriftlig. Staten trekker så dette tilbudet tilbake. Dette er et klart brudd på etablert forhandlingspraksis. Tilbudet som nå ligger på bordet var tilbudet som NFF fredag 4.juni sa vi måtte ha betekningstid på, noe HOD godtok. NFF var de første som uttalte seg om tilbudet. 

Med bakgrunn i de siste års uheldige utvikling av det økonomiske oppgjøret for fysioterapeuter og fordeling som begunstiger en liten gruppe på bekostning av flertallet, ser NFF seg tvunget til å påpeke følgende svært uheldige virkninger av statens valg. 

NFF er Norges største organisasjon for fysioterapeuter med over 10 000 medlemmer. NFF representerer majoriteten av avtalefysioterapeuter i Norge. NFF har mer enn 5 ganger flere medlemmer som er avtalefysioterapeuter enn hver av de to andre organisasjonene. I tillegg representerer NFF bredden av fysioterapi, både generalistene og de forskjellige videreutdanningene. Likevel blir ikke NFFs argumenter vektlagt. 

NFF mener fordelingen på takster i år, øker kroneforskjellene mellom de ulike gruppene innen fysioterapi. Dette går særlig utover generalistene, noe som er svært bekymringsfullt siden generalistene utgjør mer enn 73% av avtalefysioterapeutene i primærhelsetjenesten. 

NFF er også bekymret for insitamentet dette gir med tanke på hvilke videreutdanninger avtalefysioterapeuter vil velge i fremtiden og hvilke konsekvenser dette vil få for bredden i kompetansen blant avtalefysioterapeutene i kommunene. Kompetanse skal lønne seg, men det må være likeverd mellom de ulike videreutdanningene. NFF er undrende til at KS og HOD ikke ser at fordelingen i takstoppgjøret vil ramme kommunenes mulighet til å oppfylle lovbestemte plikter til å yte innbyggerne behandling innen alle områder. 

Slik blir takstene fra 1. juli 2021: 

Takst 

Nytt honorar 

Påslag (ramme + A2g fordeling) 

A1a 

333 

16 

A1c 

162 

A1d 

418 

16 

A1f 

195 

A1g 

110 

A1h 

74 

A2k 

55 

A3a 

180 

15  (9+6) 

A3b 

85 

7    (4+3) 

A4 

68 

A8a 

284 

17 (12+5) 

A8b 

120 

7   (5+2) 

A9a 

219 

12 (10+2) 

A9b 

105 

B0a 

333 

16 

B0c 

162 

B0d 

418 

16 

B0f 

195 

B1a 

180 

15  (9+6) 

B1b 

85 

7    (4+3) 

B2a 

284 

17 (12+5) 

B2b 

120 

7   (5+2) 

B3a 

219 

12 (10 +2) 

B3b 

105 

C33a 

269 

12 

C33b 

201 

C34a 

78 

C34b 

62 

C34c 

142 

C34d 

107 

C34e 

206 

C34f 

154 

C34g 

39 

C34h 

27 

D40 

18 

E50a 

347 

16 

E50b 

347 

16 

E51a 

139 

E51b 

236 

11 

E51c 

236 

11 

E52 

156 

F1 

144 

H2a 

970 

44 

H2b 

931 

43 

I tillegg gis følgende økninger: 

Avsetning til fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter blir 36,4 mill. kroner. 

Fullt driftstilskudd er fra 1. juli 2021 475 500 kroner per år. 

Videotakstene videreføres og gjøres permanente. 

A2g-taksten fjernes. Midlene ble fristilt og lagt på de øvrige takstene. Det betyr at de som har brukt denne taksten, får en økning i tidstaksten (se tabellen over). 

Koronakompensasjon gis som et engangsbeløp på om lag 12 000 kroner. 

HOD har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede prinsipper som bør legges til grunn for kompetansetakstene A8, A9 og A2k. (Se brev vedlagt som relatert dokument.)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner