Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om takstforhandlingene


Det er inngått en avtale (ASA 4303) mellom staten/KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk Manuellterapeutforening (NMF). Avtalen regulerer det økonomiske oppgjøret mellom staten og fysioterapeutene. Den omfatter bestemmelser om forhandlingsordningen og forhandlingsgrunnlaget, og fastsetter driftstilskudd og honorartakster, som er sum av refusjon og egenandel. Avtalen forhandles årlig gjennom de såkalte takstforhandlingene, og resulterer i fastsettelse av ny takstforskrift.

Det er honorartakstene og driftstilskuddet som er forhandlingsgjenstand. Egenandelstakstene fastsettes ensidig av staten, og refusjon utgjør differansen mellom de avtalte honorartakstene og de fastsatte egenandelstakstene. Takstene – honorartakster, refusjonsbeløp og egenandeler – fremkommer i kapittel II i takstforskriften. Når en pasient har krav på det som benevnes full refusjon, betyr dette dekning etter honorartakst. Hvert år forhandler NFF, PFF og NMF med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om justering av takstene per 1. juli. NFFs forhandlingsdelegasjon består av politisk ledelse, NFFs forhandlingssjef og ansvarlige saksbehandlere i NFF. HODs delegasjon består av KS, Finansdepartementet og Helsedirektoratet. NFF har kun forhandlingsrett på kapittel II Takster. Rammen for takstoppgjørene følger statens oppgjør i offentlig sektor.

NFF er bevisst sitt samfunnsansvar som organisasjon, og vil bidra til høy kvalitet på tjenestene. NFF har et overordnet blikk på om takstsystemet gir størst mulig effektivitet til enhver tid, og ønsker i den sammenheng innspill fra medlemmer. Slike innspill ber NFF medlemmene om å bidra med før hvert takstoppgjør, men medlemmene kan gjennom hele året komme med innspill til endringer/forbedringer. Send innspill via kontaktskjemaet på NFFs nettsider.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner