Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Helomvending fra Helse- og omsorgsdepartementet

I dag, 27. oktober, fikk vi oversendt informasjon om de nye takstene. Stønadsforskriften gjøres gjeldende fra 1. november 2020.


Etter at NFF, NMF og PFF forlot forhandlingsbordet, har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) funnet midler til å øke rammen med ytterligere 6,3 millioner kroner, og ikke minst legge ytterligere 11 millioner til mindreinntektsutviklingen. NFF mener dette er hovedresultatet av at vi faktisk forlot forhandlingsrommet. Da de tre fysioterapeutorganisasjonene forlot forhandlingene, var alt helt fastlåst.

– At HOD likevel klarer å øke beløpene til fordeling på fysioterapeutene, er vi meget fornøyd med, sier forbundsleder Gerty Lund.

Årets takstforhandlinger startet med at HOD presiserte at det i år ikke var rom for nye takster eller omstrukturering av gjeldende takster på grunn av covid-19-situasjonen og en forventet liten ramme/lønnsvekst.

Når HOD etter bruddet i forhandlingene skal fordele årets ramme på takstene, har de valgt å bryte sitt eget prinsipp ved å innføre en ny takst A1i – ultralydundersøkelse.

Tar fra alle – gir til noen få
Ifølge NFFs beregninger er det ca. 170 fysioterapeuter med avtalehjemmel som allerede utfører ultralydundersøkelse. Etter bruddet i forhandlingene bestemmer staten seg nå for å bruke over 17, 5 % av rammen som skulle fordeles på 3737 fysioterapeuter på kun ca. 170 fysioterapeuter.

Økonomiske insentiver er det sterkeste virkemiddelet staten har. Nå har staten valgt å stimulere til økt bruk av ultralydundersøkelse i kommunal fysioterapitjeneste uten å tilføre ekstra ressurser. En opprioritering av en gruppe betyr en nedprioritering av andre grupper. Dette vil gå utover pasienter med langvarige muskel- og skjelettlidelser, eller andre som har langvarig behov for fysioterapi.

Ultralydundersøkelse kan være et velegnet virkemiddel til en relativt liten gruppe, og særlig i en akuttfase. Staten initierer en profesjonsglidning fra behandling til undersøkelse. Fysioterapeuter får en ny oppgave uten å få tilført nye midler. Det betyr at alle andre fysioterapeuter bidrar til å finansiere denne taksten for de få brukerne av den. Staten har satt noen føringer til bruken av denne taksten, og vil frem mot neste sommer vurdere om det skal stilles kompetansekrav til bruken av denne.

Årets ramme var i utgangspunktet helt marginal
I årets hovedoppgjør var rammen på 28 millioner kroner. Det er en forholdsvis liten ramme sammenlignet med andre hovedoppgjør. Rammen i år var helt marginal for at fysioterapeuter med driftsavtale i gjennomsnitt skulle gå i «null» og følge reallønnsveksten. Om så rammen ble jevnt fordelt, ville det ikke gitt noen reell inntektsøkning for noen. I forbindelse med årets oppgjør ble det tilført 23,6 millioner utenfor rammen som en kompensasjon for mindre inntektsutvikling i perioden 2014–18.

– Nå er rammen økt til 34,3 millioner, og summen som skal bidra til å minske mindre inntektsutviklingen, er øket til 34 millioner. Det er veldig bra for våre fysioterapeuter, sier Gerty Lund.

– Da vi forlot forhandlingene, var situasjonen helt fastlåst. Vi markerte oss kraftig, og resultatet er at vi har fått ytterligere 18 millioner å fordele blant fysioterapeutene. Det må vi si oss svært fornøyd med. Men bare manglende inntektsutvikling etter SSBs rapport skulle tilsi at fysioterapeuter for perioden 2014-18 skulle hatt minst 105 millioner etterbetalt.

Timingen er uforståelig
Å innføre en ny takst nå er en uforståelig prioritering fra Helse- og omsorgsdepartementet. Årets takstoppgjør vil bidra til en dreining av fysioterapitilbudet i kommunehelsetjenesten.

– Det kan ikke forstås på andre måter enn at staten ønsker å initiere at flere fysioterapeuter skal drive ultralydundersøkelse, og færre skal behandle pasienter med langvarige problemer, sier forbundsleder Gerty Lund. Det er dessuten vanskelig å forstå måten det blir gjort på, ved at HOD plutselig gjør helomvending etter at de selv var tydelige på at det ikke var rom for nye takster eller omstrukturering av gjeldende takster.

Det omsetningsgapet som skapes i år, vil dessuten henge ved i årene som kommer. NFF har i flere år ønsket å redusere skjevhetene i behandlingstakstene for fysioterapeutene. NFF har lenge ment at staten må bruke de økonomiske insentivene til å stimulere til spesialistkompetanse i hele bredden av faget. Insentivene må brukes til å sikre rett kompetanse på rett sted. Nå gjøres i stedet forskjellen enda større mellom enkelte grupper, og det innenfor rammen.

NFF er ikke imot en takst for ultralyddiagnostikk
NFF er absolutt ikke imot en takst for ultralyd. NFF ser på dette som en tillit til fysioterapeuter, og som en villet profesjonsglidning der undersøkelsesoppgaver flyttes fra andre profesjoner og fra spesialisthelsetjenesten. Timingen av en slik takst trenger likevel en bedre utredning og en annen finansiering, mener NFF. Det at fysioterapeuter benytter ultralyd i diagnostiseringen, har rukket å bli en del av enkelte fysioterapeuters praksis. En egen takst er en anerkjennelse og tillitserklæring til fysioterapeuters kompetanse og rolle i helsetjenestene. Det kan også være andre positive sider ved en slik takst for en del pasienter, som for eksempel at det setter et pristak, at det faller inn under frikortordningen, og at det gjør de undersøkelsene som er nødvendige, mer tilgjengelige og kostnadsbesparende.

Hadde taksten vært finansiert utenfor rammen, slik at ikke pasienter og alle andre fysioterapeuter får lide for finansieringen, hadde det vært bedre, selv om det ikke er sagt noe om på hvilket nivå utdanning/kursing innen området skal ligge på.

– NFF mener også HOD burde ha tatt dette i betraktning, sier Gerty Lund, og legger til at for NFF er det viktig med en utjevning for kompetanse på mastergradsnivå før en stor del av den økonomiske rammen brukes på et fåtall av fysioterapeutene.

Men er konsekvensene godt nok utredet?
Staten forutsetter at innføring av en slik takst vil redusere antall MR-undersøkelser og annen radiologi. Hvis det er effekten for statens kostnader til MR som er hovedargumentet bak denne taksten, er det et paradoks at det er fysioterapeutene som ikke driver med ultralyddiagnostikk som skal finansiere denne taksten. NFF er ikke uenig i at det kan være en god ide å flytte diagnostisering over til fysioterapeuter, men da må finansieringen følge med og tas fra dagens MR-undersøkelser, ikke fra øvrige fysioterapeuter.

Det er også behov for å se på mulige konsekvenser av en for stor og rask utbredelse av ultralyddiagnostikk i lys av helheten av fysioterapitjenestene. Dette er et tydelig signal fra HOD om at de ønsker å stimulere til ultralyddiagnostikk, og den gir også et sterkt insentiv for en praksisdreining. NFF stiller seg imidlertid undrende til at vi ikke er involvert i en slik dreining i tjenesten, og at ingen konsekvenser er utredet.

– NFF hadde ønsket en faglig diskusjon med HOD og en grundig konsekvensutredning før en slik takst ble innført. Stortinget vedtok i fjor høst en egenandelsøkning på 6,85 %. Egenandelsøkningen skulle ikke medføre en endring i honorar. For de som driver med små grupper, ble like fullt det en realitet. Disse fysioterapeutene ble påført et reelt tap. Nå har HOD heldigvis justert honoraret her, slik at disse fysioterapeutene er kompensert, sier Gerty Lund.

Det er også påslag på de andre gruppetakstene. Samhandlingstakstene er øket. Derimot har verken H2a eller H2b fått noen økning, noe som igjen NFF finner underlig.

– Fysioterapeuter skal være tilknyttet Norsk Helsenett (NHN). Det er staten som kom med pålegget, og det er staten som setter prisen på tilknytningen til NHN. Denne påkoblingen er en kostnadsdriver i klinikken som burde hensyntas med økte takster, sier Gerty Lund.

Det viktigste å merke seg for fysioterapeutene nå er at påslaget på takstene i november og desember 2020 er høyere enn påslaget for perioden januar til juni 2021. Tillegget som skulle ha vært utbetalt i perioden 1. juli til 31. oktober 2020, blir utbetalt i form av økte takster i november og desember. Denne løsningen er valgt for å forhindre stort overheng ved forhandlingene våren 2021. Det vil si at fra 1. januar 2021 blir takstene nedjustert igjen. Her vil NFF sende ut informasjon til alle sine medlemmer om endringene som kommer.

Kommunene vil etterbetale driftstilskuddsøkningen som skulle vært utbetalt for perioden 1. juli 2020 og frem til 31. oktober 2020.  Driftstilskuddet er fastsatt til 453 720 kroner for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

Fysiofondet får et tilskudd til fellesformål på 34,7 millioner kroner for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

L-takstene og T99 har NFF ennå ikke fått noe informasjon om.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner