Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fysioterapi med driftstilskudd i kombinasjon med annen virksomhet


Dette notatet belyser på hvilken måte fysioterapeuten skal innrette sin virksomhet for å få til et tydelig skille mellom fysioterapi og annen type virksomhet fysioterapeuten tilbyr.

Adgang til å tilby fysioterapi eller annen virksomhet utenfor driftstilskuddstiden
I avtaletiden skal fysioterapeuten drive kunnskapsbasert fysioterapi og kun benytte behandlingsformer som er akseptert av helsemyndighetene, jf. takstforskriften (jf. ASA 4313 pkt. 3 og kvalitetsforskriften).

Fysioterapeuten plikter å arbeide for kommunen i henhold til driftsavtalen i avtaletiden. Hovedregelen er at en driftsavtale på 100 % tilsvarer 36 timer i uken i gjennomsnitt.

Fysioterapeuter med både deltids og heltids driftstilskudd kan tilby annen type (fysioterapi-)virksomhet utenfor avtaletiden med kommunen. Felles for alle fysioterapeuter er at slik virksomhet skal være faglig forsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4. Det er imidlertid mange fysioterapeuter som har individuelle deltids driftsavtaler med kommunen hvor de har forpliktet seg til å ha åpningstid som om de har et fullt driftstilskudd (36 timer). Dersom det er aktuelt å ha en annen type (fysioterapi-)virksomhet ved siden av et deltids driftstilskudd, må den individuelle driftsavtalen med kommunen i så fall revideres til å samsvare med realitetene/størrelsen på det avtalte driftstilskuddet. Dette vil si at åpningstiden må tilsvare det antall timer driftstilskudd fysioterapeuten har.

Tydelig oppslag
Dersom en fysioterapeut med driftstilskudd også skal utøves annen virksomhet uten refusjon fra samme lokaler, må det være et tydelig oppslag i praksisen som viser hva pasientene skal betale, både når det gjelder den helprivate delen og i driftstilskuddstiden.  Prisen i driftstilskuddsdelen kan for eksempel vises ved NFFs takstplakat, som kan lastes ned fra denne siden.

Prisen på den helprivate delen av virksomheten skal fremkomme av eget oppslag, jf. prisopplysningsloven. Videre bør det formidles informasjon om hvilke tidspunkt fysioterapeuten arbeider på driftstilskudd, og hvilke tidspunkt fysioterapeuten ikke gjør det. På et oppslag kan det for eksempel stå at på mandag og onsdag driver fysioterapeuten med driftstilskudd, og at utgifter da blir automatisk registrert, slik at frikort kan oppnås. De andre dagene arbeider fysioterapeuten helprivat, og behandlingen koster x kr per time, uten at frikort kan oppnås. Det er viktig at informasjonen er utformet på en slik måte at pasienten forstår det.

Dersom fysioterapeuten ikke skal jobbe med fysioterapi, men annen type (alternativ) virksomhet, anbefales at dette kommer tydelig fram både gjennom oppslag og markedsføring. Se også informasjon om markedsføring for fysioterapeuter.

Markedsføring
Helsepersonelloven § 13 om markedsføring innebærer at en objektiv standard legges til grunn i forhold til hva som er akseptabel markedsføring, ikke den enkeltes personlige synspunkter.  I tillegg gjelder markedsføringsloven, men i dette notatet fokuserer vi særlig på helsepersonellovens regler om markedsføring. Se notatet som det vises til ovenfor om du vil vite mer om markedsføring.

God markedsføring
Når man skal konkurrere med andre helsetilbydere, bør markedsføringen inneha følgende elementer:

- En tydelig avgrensning mot alternative behandlingsmetoder som for eksempel yoga eller akupunktur. I markedsføringen skal det komme klart fram hva som er fysioterapi, og hva som er alternative behandlingsmetoder. Hva som er fysioterapi eller innhold i spesialiteter innenfor fysioterapien, kan på en enkel måte forklares ved for eksempel å henvise til NFFs nettsider.

- Henvisning til kilder, og ha en klar begrepsbruk. I markedsføringen skal du alltid henvise til kilder. Her vil NFFs sider være til hjelp. Det er videre viktig at du ikke bruker begreper som har et uklart innhold som for eksempel «frisk trening». Bruk heller kjente begreper som for eksempel medisinsk treningsterapi (MTT) eller slyngebehandling (S-E-T). Å skape urealistiske forventninger som «garantert frisk», eller at pasienten kommer til «verdens beste fysioterapeut», er ikke bare uheldig, men kan være lovbrudd og føre til reaksjoner fra Helsetilsynet.

- Bruk av bokstavene MNFF bak terapeutens navn. Bruk av MNFF (= "medlem av Norsk Fysioterapeutforbund") vil gi markedsføringen et kvalitetsstempel og et fortrinn på andre helsetilbydere.

Økonomi og dokumentasjon
Driftstilskuddsdelen og den helprivate delen av virksomheten må være innrettet slik at det kan dokumenteres hvordan offentlige midler (driftstilskudd) er brukt. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha adskilt økonomi og regnskap for privat virksomhet og virksomheten knyttet til driftstilskuddet. Det anbefales at du tar kontakt med leverandøren av ditt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ) for muligheter til å ha adskilt regnskap for ulike virksomheter i samme EPJ. Vær oppmerksom på at blant annet Helfo stiller strenge krav til dokumentasjon for refusjonskrav. Dårlig journalføring kan føre til tilbakebetalingskrav fra Helfo.

Henvisning til egen annen virksomhet 
Om du har en venteliste for din virksomhet med driftstilskudd, kan du etter en faglig vurdering om hastighetsgrad gi pasienten to valg ved henvendelse. Enten om å stå på din venteliste i påvente av ledig time knyttet til driftstilskuddet, eller komme raskere i gang med behandling forutsatt at vedkommende betaler behandlingen selv (helprivat). Det er viktig at pasienten oppfatter hvordan systemet fungerer, og du bør vurdere å nedtegne pasientens valg i journalen for å unngå fremtidige klagesaker.

Forsikring og tilskuddsordning

Når det gjelder den helprivate praksisen, har fysioterapeuten selv ansvar for å melde opplysninger og betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE ).Kommunen har ansvar for slik melding for driftsavtaletiden. Dette betyr at dersom du har en deltidstidshjemmel og jobber utover hjemmelens størrelse, at du må  betale for den helprivate delen.  For nærmere informasjon se her: https://www.npe.no/no/tilskuddsplikten/informasjon-for-profesjonsgrupper/fysioterapeuter/ 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner