Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fysioterapi i kombinasjon med andre helse- og treningsrelaterte yrker

Det er viktig at fysioterapeuter forstår utfordringene med å kombinere rollen som fysioterapeut med andre helse- og treningsrelaterte yrker, for eksempel personlig trener (PT).


Fysioterapeuter har bred kompetanse på mange områder innenfor helse og trening. Det er en økende trend at treningssentre og tverrfaglige klinikker tilknytter seg autoriserte fysioterapeuter, ikke bare som fysioterapeut, men ofte også som personlig trener, massører, treningsveileder, treningsterapeut eller liknende. Teamet har blitt ytterligere aktualisert ved tidsskriftet Fysioterapeuten sin artikkelserie om kombinasjonen av rollene som PT og fysioterapeut i september 2020.

Ved et presset arbeidsmarked er det fristende å kombinere disse rollene, men det stiller store krav til rolleforståelsen til fysioterapeuten. Mange er ikke klar over er at du kan miste autorisasjonen som helsepersonell, dersom du blander sammen rollen som fysioterapeut med andre helse- og treningsrelaterte yrker på en slik måte at du bryter reglene i helsepersonelloven. I artikkelen blir det redegjort for utfordringene ved å kombinere disse yrkene.   

I resten av artikkelen blir personlig trener (PT) brukt som eksempel, men de samme reglene vil gjelde for alle yrker som er oppramset i første avsnitt. I tillegg til andre yrker hvor yrkesutøveren ikke regnes som helsepersonell.

Fysioterapeuten er helsepersonell
En fysioterapeut diagnostiserer, behandler, og trener pasienter. En personlig trener vil normalt arbeider med ulike former for treningsveiledning av friske personer, såkalt frisktrening. Som dere ser, er det her et viktig skille på hvordan man vurderer og veileder kunden.

Autoriserte fysioterapeuter er helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 3 første ledd. Personlig trenere er ikke helsepersonell, og dermed ikke underlagt helsepersonelloven i sin yrkesutøvelse. Spørsmålet er hvilken betydning dette har for fysioterapeuter som arbeider som personlig trenere.

Helsehjelp
I helsepersonelloven § 3 tredje ledd står det at «[m]ed helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell.»

Bestemmelsen gir en vid definisjon av hva som er helsehjelp, men det er et vilkår at handlingene utføres av helsepersonell. Fysioterapi er blant annet forebyggende, habilitering og rehabilitering, og regnes som helsehjelp. En personlig trener er ikke helsepersonell etter helsepersonelloven, men en personlig treners handlinger kan ligge tett opp til det som omfattes av den lovfestede definisjonen av helsehjelp.

Det er derfor viktig å være bevisst på hvilke oppgaver du påtar deg og hvilke råd du gir, slik at arbeidet som PT ikke glir over i å bli helsehjelp. Hvis arbeidet ditt glir over til å bli helsehjelp, og du ikke følger alle kravene i helsepersonelloven under timen, risikerer du å miste autorisasjonen din som fysioterapeut.

Sentrale lover og regler
Fysioterapeuter er bundet av en rekke lover og forskrifter i kraft av å være helsepersonell. Det er ingen egne lover og forskrifter som regulerer atferden til personlige trenere, siden de ikke er helsepersonell. I det følgende blir det gitt en kort redegjørelse for de mest sentrale reglene som fysioterapeuter må følge, og som gjør det utfordrende å kombinere yrket med en rolle som PT.

Forsvarlighetskravet til fysioterapeuter følger av hpl. § 4. Der fremkommer det at fysioterapeutene skal gi forsvarlig helsehjelp ut ifra egen kompetanse. I tillegg er helsepersonell forpliktet til å føre journal, jf. hpl. § 39. I tillegg er du som fysioterapeut forpliktet til å ha internkontroll for helseopplysninger, varsle kommunen om at du har startet opp en fysioterapivirksomhet, ha egen forsikring hos norsk pasientskadeerstatning m.m. Sjekk ut nettsidene til NFF for mer informasjon om oppstart av fysioterapivirksomhet.

Dersom du som fysioterapeut utøver helsehjelp er du underlagt taushetsplikt, jf. hpl. § 21. En personlig trener er ikke underlagt den samme lovfestede taushetsplikten, men kan ha en avtalefestet taushetsplikt i arbeidsavtalen. Uansett anbefaler NFF at fysioterapeuter er bevisst problemstillingen, og opptrer på en etisk måte i forhold til det du blir kjent med om din treningskunde.

Hvis du driver med fysioterapivirksomhet, er du forpliktet å følge alle kravene ovenfor. Du må også følge de samme kravene hvis du er en autorisert fysioterapeut som jobber som PT, men som utøver helsehjelp i sin PT-virksomhet. Hvis du jobber som PT og ikke utøver helsehjelp, er du ikke bundet av de samme kravene.

Brudd på reglene ovenfor kan medføre advarsel, og i verste fall tap av autorisasjon som fysioterapeut, se hpl. Kapittel 11.

Jobber du som PT er du først og fremst forpliktet til å følge arbeidsgivers regler og retningslinjer. Et brudd på arbeidsgivers regler og retningslinjer, vil normalt bare kunne ha innvirkning på arbeidsforholdet.

Rolleforståelse
Mange kunder som trener med PT har også skader, sykdom og plager som de ønsker hjelp til å bli kvitt. Utfordringen oppstår når du som fysioterapeut arbeider som PT, og skal ta imot disse kundene.

Du må være bevisst på at du er helsepersonell og at du er forpliktet til å følge reglene ovenfor. Hvis du under timen utøver helsehjelp, er du forpliktet til å følge reglene i helsepersonelloven, uavhengig av om du under den konkrete timen har stillingstittel som PT eller fysioterapeut. Det skal lite til for at timen du gir som PT utvikler seg til å bli helsehjelp, jf. hpl. § 3 tredje ledd. Det skyldes den vide definisjonen av helsehjelp som følger av helsepersonelloven. Du må med andre ord være veldig nøye med hva slags type handlinger du utfører og hvilken type tjenester du yter, når du arbeider som PT.

Du må også være oppmerksom på hvilke forventninger kunden har til deg, slik at det ikke skjer en sammenblanding av rollene. I ditt virke som PT kan du ikke gi råd, eller behandle kundens skader eller plager, på den måten du ville gjort i ditt virke som fysioterapeut. Da omfattes du av forsvarlighetskravet, journalføringsplikt, taushetsplikt m.m., med en gang.

For å sette det på spissen, så betyr det at dersom du for eksempel jobber på treningssenter som PT, og en kunde kommer bort til deg og spør om råd for å trene opp sin vonde skulder, så kan du ikke gi råd som fysioterapeut. Du må henvise kunden videre for behandling hos fysioterapeut. Et annet eksempel er at en av dine faste personlig trener-kunder, som vet at du er fysioterapeut, kommer til deg med kneskaden sin. Da må du også henvise kunden videre. Som PT må du jobbe rundt skaden i treningsveiledningen. Hvis du selv er autorisert fysioterapeut, bør du være varsom med å henvise til deg selv. Pasienten skal ha et reelt valgt til å velge en annen behandler.

Markedsføring
I forlengelsen av dette er det viktig at du tenker godt gjennom hvordan du markedsføres gjennom presentasjonsprofiler og likende på treningssenteret, utad på internett, gjennom sosiale medier og på nettsidene til treningssenteret. Det er viktig at det skilles mellom dine roller som PT og fysioterapeut, og du må markedsføres som PT dersom det er det du skal arbeide med. Skal du kombinere rollene på samme arbeidssted må det være klinkende klart for kunder som tar kontakt, om de tar kontakt med PT for frisktrening, eller med fysioterapeut for helsehjelp.

Det er også viktig at klinikk- eller senterledelse, eventuelle resepsjonsmedarbeidere, samt resten av kollegene dine, har klart for seg om du er personlig trener eller fysioterapeut overfor kunder som henvender seg til dem. Det må være klart for ledelsen, og andre ansatte, når de skal henvise til deg som fysioterapeut, og når de skal henvise til deg som PT.

Et typisk eksempel kan være at en medarbeider i resepsjonen får spørsmål om hvilken PT som er best på skader og opptrening, og så anbefaler de deg fordi du også er fysioterapeut. Da kan det bli feilaktige forventninger hos kunden, og en sammenblanding av roller.

Reflekter over dine roller
I et presset arbeidsmarked er det veldig fristende å starte opp som PT og å bygge en fysioterapivirksomhet samtidig. Artikkelen har redegjort for utfordringene ved å kombinere fysioterapeutvirksomhet med andre helse- og treningsrelaterte yrker. I praksis vil det kunne være krevende å praktisere som PT og fysioterapeut samtidig over flere år, uten å bryte reglene i helsepersonelloven.

Hvis du har en arbeidshverdag hvor du kombinerer fysioterapivirksomhet og PT, så bør du enten ha et tydelig skille mellom rollene, eller la være å kombinere rollene.

Hvis du er utdannet fysioterapeut, men ansatt som PT, så bør du kun opptre som en PT. Hvis du begynner å behandle, diagnostiere eller liknende, så kan du miste autorisasjonen din, fordi du ikke følger kravene til journalføring, taushetsplikt mm., i helsepersonelloven.

Dersom du har spørsmål til dette kan du kontakt forhandlingsseksjonen via kontaktskjemaet på NFFs nettsider.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner