Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fastsetting av honorar


Selvstendig næringsdrivende med driftstilskudd er bundet av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi når det gjelder behandling av pasienten, men kan påta seg innenfor driftstilskuddstiden tilleggstjenester for å oppnå en faglig forsvarlig behandling. Dette må være tjenester som det ikke finnes takster for etter forskriften. Kapittel IV i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi legger rammer for tilleggstjenester. NFF har utdypet dette nærmere i et eget notat om tilleggstjenester.

Selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd er ikke bundet av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Honoraret vil derfor være markedsstyrt.

Aktuelle oppgaver utenfor driftstilskuddstiden kan være:

 • forebyggende tiltak av ulik karakter, for eksempel trening, veiledning, friskverngrupper og arbeidsplassvurdering.
 • behandling av pasienter i institusjon.
 • undervisning/kurs i lag, foreninger, insti­tusjoner m.m.
 • utvikling av informasjonsmateriell.
 • utredning med rapportering.

Fysioterapeuten kan bli forespurt om å lage en rapport for eksempel til barneverntjeneste, forsikringsselskap, advokat, NAV, bedrifter mm. Legeforeningen har fremforhandlet veiledende honorarer som kan være et utgangspunkt ved prisfastsetting. Se tabell med veiledende honorarsatser i denne artikkelen.

Honorarberegning
Forhold som kan virke inn på honorarnivået:

 • etterspørsel
 • utgifter
 • kompetanse og anseelse
 • markedsmessige forhold
 • forberedelse/etterarbeid
 • arbeidets vanskelighet
 • oppdragsgiver

Prisen
Det virker som en del fysioterapeuter misliker å ta seg betalt på et nivå som tilsvarer sammenlignbare kommersielle helsetjenester.  NFF er av den klare oppfatning at oppdragstakere bør vite å sette en pris på sitt arbeid. Hvis ikke oppdragsgiver er villig til å betale prisen, bør man vurdere hvorvidt man heller bør bruke tiden på arbeid som betales bedre. Man har ikke en plikt til å påta seg arbeid som ikke betales tilstrekkelig.

Det er i utgangspunktet ingen grense for hva man kan kreve betalt for konsulentoppdrag. Er man for dyr vil det ikke være etterspørsel. Er man for billig tror folk at du ikke har tilstrekkelig kompetanse og blir usikker av den grunn.

Regning
Oppdragsgiveren vil være interessert i å vite hvordan man har kommet fram til fakturabeløpet. Det er derfor viktig at man er nøyaktig med å sette opp en spesifisert regning.

Regningen bør inneholde:

 • beskrivelse av oppdraget
 • forberedelsestid
 • forbruk av materialer
 • antall timer
 • reisetid

Summen av disse postene må da til­passes den timesatsen en har bestemt seg for. Fakturaen bør inneholde en betalingsfrist med varsel om at det vil bli krevd etterskuddsrenter (morarenter) ved forsinket betaling i tillegg til et purregebyr. Man bør også være nøye med å fakturere regelmessig ved langvarige oppdrag, slik at man hele tiden har inntekter til å dekke påløpte utgifter.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner