Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regelverk

Et utvalg av lover, forskrifter og rundskriv som er relevante for næringsdrivende fysioterapeuter og utøvelse av fysioterapi generelt.


Lov om helsepersonell m.v.

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om folketrygd

Endringer i stønadsforskriften før 26. oktober 2020:
28. august 2020  |  26. juni 2020  |  21. april 2020  |  23. mars 2020

Andre relevante forskrifter

Rundskriv som er aktuelle for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner