Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Mekling mellom NFF-medlemmer

Forbundet ønsker å tilby sine medlemmer en best mulig tjeneste på det juridiske området. Som et ledd i dette presenterer vi her et notat om mekling i konflikter mellom medlemmer.


I tvister mellom medlemmer ser NFF at tvisten kan gå over lang tid, med de utfordringene det fører med seg av økonomi, men ikke minst menneskelige påkjenninger. Ofte kan slike konflikter løses raskt og effektivt ved bruk av en nøytral meklingsmann. Konflikter kan ofte best og ikke minst billigst løses gjennom en mekling, i motsetning til en nemndsbehandling eller en rettsprosess. NFFs advokater har god trening i å håndtere konflikter og finne løsninger som begge parter kan leve med. Hvis man ikke blir enige om en løsning, foreligger det ikke noe resultat, og saken kan tas videre til nemnd eller rettssystemet. Man har altså ikke gitt fra seg noen rettigheter ved å forsøke meklingsinstituttet i første runde.

Sakstyper som kan være aktuelle
NFFs advokater bistår i utgangspunktet ikke i tvister mellom medlemmer. I slike tilfeller gir vi kun generell rådgivning om rettsreglene, og om hvordan vi mener avtaler er å forstå. I en situasjon hvor vi mekler mellom to medlemmer, vil vi kjenne regelverket, men opptre som nøytral tredjepart.

Typiske saker vil kunne være:

  • Tvist om overdragelse av virksomhet
  • Tvist om samarbeidsavtaler
  • Tvist om husleiekontrakter
  • Andre forhold som regulerer rettsforholdet mellom partene

Hvordan foregår mekling ved advokat?
Formålet med mekling er å gi bistand til partene for å løse tvisten i minnelighet. Mekleren representerer ingen av partene, slik at meklerrollen kun består i å være en nøytral mellommann. Mekleren kan ikke «dømme» en av partene, så det er en forutsetning at partene ønsker å løse konflikten. En mekler kan kun legge til rette for å løse en konflikt, mens det er partene som frivillig må inngå en avtale. Meklernes rolle er å hjelpe til i forhandlingene mellom to, eller eventuelt flere, parter. Dersom partene stiller med egne advokater i tillegg, skal disse kun opptre som rådgivere.

Første steg i en meklingsprosess er at partene møtes og gjennomgår uenighetene. Dette er muntlige forhandlinger, gjerne etter en kort spisset skriftlig saksforberedelse som partene har overfor mekleren. Mekleren vil så komme med et forslag til prosess, som partene også kan komme med innspill til. I motsetning til en rettssak er meklingsprosessen i utgangspunktet konfidensiell. Hvor lang tid meklingen varer, avhenger av sakens art og omfang, men som regel varer ikke en mekling utover én dag. Du kan lese mer om prosessen her: https://mekling.no/mekling/hva-er-mekling/.

I en meklingssituasjon kan partene selv bringe inn løsningsforslag og gi tilbud på en måte som ikke er mulig ved domstolsbehandling.

Hvem betaler mekling ved advokat?
Mekling ved forbundets interne advokater inngår i medlemskapet i NFF. Meklingstilbudet vil være avgrenset til de kjerneoppgavene våre advokater rådgir i. Se retningslinjer for juridisk bistand. Meklingen vil som hovedregel foregå i NFFs lokaler i Oslo. Partene bærer egne reisekostnader i forbindelse med mekling.

Andre former for mekling
Mekling ved advokat er en privat ordning som partene selv avtaler. Dersom en sak allerede er brakt inn for retten, vil domstolenes tilbud om rettsmekling være et alternativ. I en rettsmekling er det dommeren som inviterer til mekling. Imidlertid må partene selv bære kostnadene for bruk av egen advokat i forbindelse med en rettsmekling, i tillegg til rettsgebyr for domstolen.

Retningslinjer
NFFs advokater følger Advokatforeningens retningslinjer for mekling ved sertifisert mekling, så langt det passer.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner