Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om takster

Generell informasjon om ulike typer takster som benyttes av fysioterapeuter med driftstilskudd eller kommunalt ansatte.


Fysioterapeuter med driftsavtale med kommune kan utløse refusjon fra trygden. Det ytes stønad til fysioterapi ved sykdom, skade eller lyte. Stønad gis etter faste takster som følger av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Forskrift, takster, driftstilskudd og annet knyttet til de årlige drifts- og takstoppgjørene for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale finner du under menypunktet Takstoppgjør.

Fra 1. januar 2021 må helseaktører ha avtale om direkte oppgjør med Helfo hvis pasienten skal få dekket utgifter til behandling. Dette følger av endringer i folketrygdloven. Endringene medfører at helseaktørene må sende inn refusjonskravet digitalt. De fleste helseaktører gjør det i dag ved å sende refusjonskrav via Helsenettet. For dem som har en gjennomsnittlig månedlig refusjonsinntekt på inntil 40 000 kroner, tilbyr Helfo en alternativ, kostnadsfri tjeneste.

Informasjon om hvordan opplastningstjenesten fungerer rent praktisk finner du på Helfo.no:

Ved behandling hos ansatt fysioterapeut i kommunen er det fysioterapeuten som på vegne av kommunen krever egenandel fra pasienten. Størrelsen på egenandelen følger av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi, og justeres hvert år per 1. juli. Kommunen har plikt til å innrapportere egenandeler til Helfo. Dersom pasienten er under 16 år, har en yrkesskade eller har oppnådd frikort, sender kommunen sitt krav til Helfo.

Behandling hos fysioterapeuter uten driftsavtale/ansettelse i kommunen faller utenfor trygdens refusjonsordninger/egenandelsordningene. Pasienten betaler den prisen fysioterapeuten selv fastsetter.

Egenandeler og pasientbetaling
Det er presisert i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. kapittel III at en fysioterapeut med driftstilskudd ikke kan kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av stønadsforskriften.

Det framgår også av forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, § 7 annet ledd, at «Fysioterapeuten kan ikke ta høyere egenandel eller pasientbetaling enn det som fremgår av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.»

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. kapittel 3:

Det framgår av takstene i kapittel II hva pasienten kan avkreves i egenandel. Regler om fritak for egenandel er gitt i § 5.

Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for nødvendig forbruksmateriell som fysioterapeuten benytter i den enkelte undersøkelsen eller behandlingen av pasienten. Som forbruksmateriell regnes for eksempel tape og bandasjer.

Pasienten kan også avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for kompresjonsstrømper, ortoser, innleggssåler og enkelt utstyr for egentrening dersom fysioterapeuten vurderer det som nødvendig for behandlingen. Den faglige vurderingen som er gjort skal framgå av journal. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil kjøpe slikt utstyr hos fysioterapeuten eller annet sted.

Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler og priser for pasientbetaling, og både egenandel og pasientbetaling skal være spesifisert på pasientens kvittering.

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling.

Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr etter takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av denne forskriften.

Fysioterapeuten kan ikke kreve gebyr for bruk av elektronisk timebestillingssystem, bekreftelse eller påminnelse på sms, betaling med kort via betalingsautomat og lignende. Dette gjelder selv om det ikke er behandler som mottar inntektene ved dette.

Betaling for forbruksmateriell, uteblivelse fra time og ekspedisjonsgebyr dekkes ikke av folketrygden og anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3.

Takst A8, A9 og A2k
Det er kun fysioterapeuter som har oppfylt kompetansekrav i henhold til takstforskriften, som kan heve takst A8, A9 eller spesialisttaksten A2k. Les mer om takstkompetanse.

Primærkontakt/sykmeldende behandler
L-takster for sykmeldende behandler

L-takstene kan benyttes av primærkontakt/sykmeldende behandler uten driftstilskudd. Refusjon fra folketrygden forutsetter at sykmeldende behandlere ikke krever ytterligere betalt for tjenester som dekkes av takstene.

Arbeidsplassvurdering
Arbeidsplassvurdering inngår som en del av ekspertbistand. Forskrift om tilskudd til ekspertbistand trådte i kraft 1. september 2019, og er tidsbegrenset til 31. desember 2022, dvs. til utløp av gjeldende IA-avtale. Les mer her:

Ridefysioterapi
Bidrag etter takst "T99 Ridefysioterapi" kan utløses uten driftstilskudd når krav til kompetanse og ridested er innfridd. Fra 1. juli 2022 er bidragssatsen 344 kroner. Les mer om kompetansekrav for bidrag for ridefysioterapi. Informasjon og materiale knyttet til bidrag til ridefysioterapi m.m. finner du her: Ridefysioterapi.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner