Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om takster

Generell informasjon om ulike typer takster som benyttes av fysioterapeuter.


Fysioterapeuter med driftsavtale med kommune kan utløse refusjon fra trygden. Det ytes stønad til fysioterapi ved sykdom, skade eller lyte. Stønad gis etter faste takster som følger av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Forskrift, takster, driftstilskudd og annet knyttet til de årlige drifts- og takstoppgjørene for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale finner du under menypunktet Takstoppgjør.

Som hovedregel er det direkte oppgjør mellom fysioterapeuten og HELFO. Det betyr at fysioterapeuten kan kreve godtgjørelse direkte fra HELFO, og at pasienten derfor bare betaler en fastsatt egenandel til fysioterapeuten. Fysioterapeuten kan ikke kreve betaling fra pasienten for den del av behandlingen trygden dekker.

Ved behandling hos ansatt fysioterapeut i kommunen er det fysioterapeut på vegne av kommunen som krever egenandel fra pasienten. Størrelsen på egenandelen følger av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi, og justeres hvert år per 1. juli. Kommunen har plikt til å innrapportere egenandeler til Helfo. Dersom pasienten er under 16 år, har en yrkesskade eller har oppnådd frikort, sender kommunen et krav til Helfo.

Behandling hos fysioterapeuter uten driftsavtale/ansettelse i kommunen faller utenfor trygdens refusjonsordninger/egenandelsordningene. Pasienten betaler den pris fysioterapeuten selv fastsetter.

Takst A8, A9 og A2k
Det er kun fysioterapeuter som har oppfylt kompetansekrav i henhold til takstforskriften som kan heve takst A8, A9 eller spesialisttaksten A2k. Les mer om takstkompetanse.

Primærkontakt/sykmeldende behandler
L-takster for sykmeldende behandler

L-takstene kan benyttes også av primærkontakt/sykmeldende behandler uten driftstilskudd. Refusjon fra folketrygden forutsetter at sykmeldende behandlere ikke krever ytterligere betalt for tjenester som dekkes av takstene. Regning sendes til NAV lokalt som har bedt om erklæringen

Arbeidsplassvurdering
NAV har fra og med 1. januar 2001 anledning til å honorere fysioterapeuter som påtar seg å foreta arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV når kompetansekrav er oppfylt. Les mer om kompetansekrav for bidrag for arbeidsplassvurdering. Oppdraget består i et besøk på arbeidsplassen, og eventuelt en funksjonsundersøkelse dersom fysioterapeuten ikke har forhåndskjennskap til arbeidstakeren. Honorar for arbeidsplassvurdering følger takst L20 x 2. Skyssgodtgjørelse gis i tillegg. Veiledet tidsbruk er stipulert til inntil fire timer for funksjonsundersøkelse, arbeidsplassbesøk og rapportskriving. Ytterligere informasjon: NFFs faggruppe for ergonomi.

Ridefysioterapi
Taksten "T99 Ridefysioterapi" kan utløses uten driftstilskudd når krav til kompetanse og ridested er innfridd. Fra 1. juli 2019 er bidraget for ridefysioterapi kr 310. Les om kompetansekrav for bidrag for ridefysioterapi. Informasjon og materiale knyttet til bidrag til ridefysioterapi m.m. finner du her: Ridefysioterapi.

Tilleggstjenester og forbruksmateriell
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (takstforskriften) inneholder bestemmelser om hva fysioterapeuten kan ta seg betalt for ut over de fastsatte takstene. Her heter det blant annet at:

"Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er dekket av takstene i kapittel II [i takstforskriften]."

I notatet nedenfor redegjør vi for og gir eksempler på hva som skal forstås med tilleggstjeneste og forbruksmateriell, og hvilke krav vi mener må være oppfylt for at fysioterapeuten kan kreve betaling for en tilleggstjeneste.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner