Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om takster

Generell informasjon om ulike typer takster som benyttes av fysioterapeuter.


Fysioterapeuter med driftsavtale med kommune kan utløse refusjon fra trygden. Det ytes stønad til fysioterapi ved sykdom, skade eller lyte. Stønad gis etter faste takster som følger av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Forskrift, takster, driftstilskudd og annet knyttet til de årlige drifts- og takstoppgjørene for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale finner du under menypunktet Takstoppgjør.

Som hovedregel blir det inngått avtale om direkte oppgjør mellom fysioterapeuten og HELFO. Det betyr at fysioterapeuten kan kreve godtgjørelse direkte fra HELFO, og at pasienten derfor bare betaler en fastsatt egenandel til fysioterapeuten. Fysioterapeuten kan ikke kreve betaling fra pasienten for den del av behandlingen trygden dekker.

Ved behandling hos ansatt fysioterapeut i kommunen er det fysioterapeuten som på vegne av kommunen krever egenandel fra pasienten. Størrelsen på egenandelen følger av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi, og justeres hvert år per 1. juli. Kommunen har plikt til å innrapportere egenandeler til Helfo. Dersom pasienten er under 16 år, har en yrkesskade eller har oppnådd frikort, sender kommunen sitt krav til Helfo.

Behandling hos fysioterapeuter uten driftsavtale/ansettelse i kommunen faller utenfor trygdens refusjonsordninger/egenandelsordningene. Pasienten betaler den pris fysioterapeuten selv fastsetter.
Takst A8, A9 og A2k
Det er kun fysioterapeuter som har oppfylt kompetansekrav i henhold til takstforskriften, som kan heve takst A8, A9 eller spesialisttaksten A2k. Les mer om takstkompetanse.

Primærkontakt/sykmeldende behandler
L-takster for sykmeldende behandler

L-takstene kan benyttes av primærkontakt/sykmeldende behandler uten driftstilskudd. Refusjon fra folketrygden forutsetter at sykmeldende behandlere ikke krever ytterligere betalt for tjenester som dekkes av takstene.

Arbeidsplassvurdering
Fra og med 1. januar 2001 har NAV anledning til å honorere fysioterapeuter som påtar seg arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV. Fysioterapeuten må oppfylle visse kompetansekrav for å kunne få slike oppdrag. Les mer om kompetansekrav for bidrag for arbeidsplassvurdering. Oppdraget består i et besøk på arbeidsplassen, og eventuelt en funksjonsundersøkelse dersom fysioterapeuten ikke har forhåndskjennskap til arbeidstakeren. Honorar for arbeidsplassvurdering fastsettes årlig, og trer i kraft 1. januar påfølgende år. Skyssgodtgjørelse gis i tillegg. Veiledet tidsbruk er stipulert til inntil fire timer for funksjonsundersøkelse, arbeidsplassbesøk og rapportskriving. For ytterligere informasjon: NFFs faggruppe for ergonomi.

Ridefysioterapi
Bidrag etter takst "T99 Ridefysioterapi" kan utløses uten driftstilskudd når krav til kompetanse og ridested er innfridd. Les mer om kompetansekrav for bidrag for ridefysioterapi. Informasjon og materiale knyttet til bidrag til ridefysioterapi m.m. finner du her: Ridefysioterapi.

Tilleggstjenester og forbruksmateriell
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (stønadsforskriften) inneholder bestemmelser i kapittel III om hva fysioterapeuten kan ta seg betalt forut over de fastsatte takstene. Her heter det blant annet at:

"Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell jf stønadsforskriften kapittel III."

I notatet nedenfor redegjør vi for og gir eksempler på hva som skal forstås med tilleggstjeneste og forbruksmateriell, og hvilke krav vi mener må være oppfylt for at fysioterapeuten kan kreve betaling for en tilleggstjeneste.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner