Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktperson i kommunen

Beskrivelse av kontaktpersonens rolle, oppgaver og rettigheter, og av samarbeidsutvalget i kommunen.


Om kontaktpersonen i lyd og bilder:

Vi har lagt ut en rekke korte filmer på YouTube som tar for seg ulike sider ved det å være kontaktperson i kommunen. (Alle ressurser: Se under "Relaterte lenker".) Sammen med beskrivelsene nedenfor utgjør dette materialet alt du trenger å vite om å være kontaktperson for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i kommunen.

Kontaktpersonen er NFFs bindeledd mellom NFFs selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter (med og uten driftsavtale) og kommunen. I tillegg er kontaktpersonen et bindeledd mellom NFFs selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og forbundet. NFFs kontaktpersoner er gitt rettigheter gjennom avtalen mellom KS og NFF, NMF og PFF om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (ASA 4313).

Er du selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med driftsavtale? NFF oppfordrer nettopp deg til å bli kontaktperson i din kommune! NFF har laget en kortfattet, illustrert presentasjon av ordningen med kontaktperson for å bidra til at flere avtalefysioterapeuter vil ta på seg dette vervet:

Nedenfor finner du lenker (overskriftene) til detaljerte spørsmål/svar-beskrivelser av kontaktpersonenes oppgaver og rettigheter, samarbeidsutvalget og kontaktpersonenes rolle i forbindelse med intervju etter utlysing av drifttilskudd. Tilgangen til beskrivelsene krever innlogging.

Hva er en kontaktperson, og hvilke oppgaver har man som kontaktperson?
Kontaktpersonordningen er opprettet av NFF, med retningslinjer vedtatt av NFFs Landsmøte. Ordningen er anerkjent av KS, og forankret i avtale mellom KS og NFF, NMF og PFF om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (ASA 4313).

Kontaktperson for selvstendig næringsdrivende – valg, ansvar og oppgaver
Bestemmelser om NFFs kontaktperson for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter: valg, ansvar og oppgaver.

Om samarbeidsutvalget
Ordningen med samarbeidsutvalg (SU) er opprettet etter avtale mellom KS og NFF, NMF og PFF om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (ASA 4313, punkt 5). SU er sammensatt av representanter fra kommunen, de selvstendig næringsdrivende og de fastlønte fysioterapeutene i kommunen for å diskutere forhold av betydning for fysioterapitjenesten. Utvalget skal legge til rette for at driften av fysioterapitjenesten skjer på en hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunens ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, jf. ASA 4313, punkt 5. De selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene skal på denne måten sikres innflytelse over drift og organisering av egen praksis i samsvar med de planer som er aktuelle for fysioterapitjenesten. 

Kontaktperson og intervju i forbindelse med utlysning av nye driftstilskudd
Avtalen mellom KS og NFF, NMF og PFF om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten regulerer kontaktpersonens mulighet til å delta på intervju: ”Ved tildeling av avtalehjemmel inviteres kontaktperson/vara til å delta på intervju, forutsatt at vedkommende ikke er knyttet til praksisen eller er inhabil på annen måte” (ASA 4313, punkt 6.2).

Medbestemmelse i kommunesammenslåing
Dette dokumentet ble utarbeidet i 2018, i forbindelse med de mange sammenslåingsprosessene som var i gang, og som ble fullført per 1. januar 2020. Innholdet er imidlertid relevant også for fremtidige kommunesammenslåinger.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Trenger du materiale og argumenter som kan benyttes for å vareta selvstendig næringsdrivende medlemmers interesser og fremme mer bruk av fysioterapeuters kompetanse i kommunen der du er kontaktperson? Se ressursene vi har samlet på publikumsnettsidene, under "Hva mener NFF?".