Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fysioterapeuten som arbeidsgiver

Om fysioterapeuten som arbeidsgiver eller leder – muligheter og utfordringer.


Fysioterapeuter kan oppleve å bli arbeidsgiver (eller arbeidsgivers representant), både som mellomleder/leder i stilling der man selv er ansatt, og som selvstendig næringsdrivende. Det kan for eksempel være et institutt der man ønsker å ansette en resepsjonist, en renholder, en personlig trener (PT), eller andre tjenestetilbud som man ønsker å knytte til seg. Det kan også bli aktuelt dersom man bygger ut instituttdriften med andre tilbud, som for eksempel treningssenter og lignende.

Ansettelse kan særlig være aktuelt for stillinger og tjenester der det ikke er naturlig å leie inn andre selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Dette kan gjelde der man har et fast ukentlig behov, men hvor det ikke er naturlig å fakturere kunden separat for tjenesten som eksempelvis resepsjonist eller renholder.

Forskjellen går kort fortalt ut på at når man ansetter noen, så får man styringsrett og kan i større grad bestemme ikke bare resultat, men også hvordan, når og hvordan en oppgave skal utføres. I tillegg må man betale lønn, arbeidsgiveravgift, sørge for skattetrekk og trekk for feriepenger, overholde regler om arbeidsmiljø og innberetning til offentlige myndigheter m.m.

Selvstendig næringsdrivende som arbeidsgiver
Når man ansetter noen inntrer en hel rekke plikter og rettigheter, for både den ansatte og for arbeidsgiveren/virksomheten.

Kort fortalt pleier man å si at arbeidsgiver har styringsrett, noe som innebærer at man har rett til å organisere, lede og fordele arbeidet, samt ansette og si opp ansatte. Den ansatte får rett til å utøve arbeid og motta lønn for arbeidet. Arbeidstakeren har krav på skriftlig arbeidsavtale, fullt ut forsvarlige arbeidsforhold (psykisk og fysisk), rett på medvirkning og bli hørt, beskyttelse mot usaklig avslutning av arbeidsforholdet, samt retten til å stå i stilling og gå til sak mot arbeidsgiver dersom man mener seg usaklig oppsagt/avskjediget.

Arbeidsgiveren får rett til å kreve at arbeidsgiver er tilgjengelig for å utføre arbeid, men det er som hovedregel arbeidsgiver som er ansvarlig for å skaffe arbeidsoppgaver. Videre får arbeidsgiver rett til å bestemme et bestemt arbeidsresultat (f.eks. svare på telefon, drive renhold, være PT), bestemme på hvilket sted og til hvilken tid arbeidet skal utføres og så videre.

Arbeidsgiver plikter å følge vernereglene i arbeidsmiljøloven og andre lover, som for eksempel personvernopplysningsloven, skatteloven, folketrygdloven, likestillingslovverket m.m.

Det er arbeidsgiver som plikter å finne ut av hvilke regler som gjelder for din bransje, og for å overholde reglene. Medlemmer kan søke råd hos NFF, og man kan søke opp sin virksomhet på for eksempel www.regelhjelp.no (oppslag på organisasjonsnummer o.a.). Det er også veiledning å finne på www.altinn.no og hos Brønnøysundregistrene; www.brreg.no.

Som tiltakshaver (den som setter i gang med en aktivitet) er arbeidsgiver også pliktig å sørge for at det opprettes lovpålagte rutiner, for eksempel for internkontroll for HMS, oppbevaring av personopplysninger, journalføring, smittevernforebyggende tiltak med videre.

Fysioterapeut som er leder eller mellomleder
Dersom du er ansatt som leder eller mellomleder, er du ikke selv arbeidsgiver, men arbeidsgivers representant. Du kan da bli satt til å utføre mange av de samme oppgavene som en selvstendig næringsdrivende må gjøre som arbeidsgiver, men du er i utgangspunktet ikke ansvarlig i samme grad. Her vil det for eksempel være kommunen, helseforetaket eller den private virksomheten som er arbeidsgiveren.

Som ansatt leder plikter du å utøve arbeidsgiveransvar i henhold til arbeidsgivers instruks. Dette kan for eksempel være å forestå ansettelsesprosesser, avslutning av arbeidsforhold dersom du har fullmakt til det, organisere, lede og kontrollere arbeidet, oppfølging av arbeidstakere m.m. Det kan også være å håndtere eksterne avtaler, for eksempel med leverandører og fysioterapeuter med driftstilskudd.

Som leder kan du komme ut for situasjoner der du er forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser og gjennomføre tiltak, selv om du måtte mene tiltakene er positive eller negative.

Medlemmer som er ledere/mellomledere, tar jevnlig kontakt med NFF og søker råd og veiledning. Det er viktig å være oppmerksom på at NFFs råd og oppfatninger av situasjonen kan avvike fra det arbeidsgiver eller dennes arbeidsgiverorganisasjon måtte mene i det enkelte tilfelle. I slike situasjoner kan du som leder bli stilt overfor tilfeller der du må følge arbeidsgivers ordre, selv om du ikke er enig. En berørt arbeidstakere som er medlem, vil på den annen side kunne søke råd og bistand hos NFF for å fremme sine interesser i saken. Dette ligger i sakens natur, og er noe man som leder må kunne leve med.

Eksempler på praktiske oppgaver som følger med arbeidsgiveransvaret
(Listen er ikke uttømmende)

1. Ved ansettelsen og ved endringer av arbeidsforholdet

- Utstede skriftlig arbeidsavtale som oppfyller arbeidsmiljølovens krav, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6, se lenke: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_15#%C2%A714-6

- Gi opplæring, lage arbeidsinstrukser, utforme rutiner m.m.

2. Regelmessig

- Innberetning i arbeidstakerregisteret (A-reg), herunder riktig innberetning av lønn og naturalytelser til skattemyndighetene, registering av sykefravær m.m.

- Utbetale lønn og sørge for lønnsslipp.

- Registrere fravær, herunder særlig egen sykdom og barns sykdom (oversikt over hva arbeidstaker har krav på).

- Gi instrukser og uttale klare forventninger om hva arbeidstaker skal gjøre, som ligger innenfor rammen av arbeidsavtalen.

- Gi opplæring, lage arbeidsinstrukser, utforme rutiner m.m.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner