Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fysioterapeuten som arbeidsgiver

Om fysioterapeuten som arbeidsgiver eller leder – muligheter og utfordringer.


Fysioterapeuter kan oppleve å bli arbeidsgiver (eller arbeidsgivers representant), både som selvstendig næringsdrivende og som ansatt leder/mellomleder. Det kan for eksempel være at instituttet ønsker å ansette resepsjonist, renholder, personlig trener, eller personer som utfører andre tjenester.

Ansettelse kan særlig være aktuelt for stillinger og tjenester der det ikke er naturlig å leie inn andre selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Dette kan gjelde der man har et fast ukentlig behov, men hvor det ikke er naturlig å fakturere kunden separat for tjenesten, som eksempelvis resepsjonist eller renholder.

Forskjellen går kort fortalt ut på at når man ansetter noen, så får man styringsrett og kan i større grad bestemme ikke bare resultatet, men også hvordan, når og hvordan en oppgave skal utføres. I tillegg må man betale lønn, arbeidsgiveravgift, sørge for skattetrekk og trekk for feriepenger, overholde regler om arbeidsmiljø og innberetning til offentlige myndigheter m.m.

Selvstendig næringsdrivende som arbeidsgiver
Når man ansetter noen, inntrer en hel rekke plikter og rettigheter, for både den ansatte og for arbeidsgiveren/virksomheten.

Kort fortalt pleier man å si at arbeidsgiver har styringsrett, noe som innebærer at man har rett til å organisere, lede og fordele arbeidet, samt ansette og si opp ansatte. Den ansatte får rett til å utøve arbeid og motta lønn for arbeidet. Arbeidstakeren har krav på skriftlig arbeidsavtale, fullt ut forsvarlige arbeidsforhold (psykisk og fysisk), rett på medvirkning og bli hørt, beskyttelse mot usaklig avslutning av arbeidsforholdet, samt retten til å stå i stilling og gå til sak mot arbeidsgiver dersom man mener seg usaklig oppsagt/avskjediget.

Arbeidsgiveren får rett til å kreve at arbeidsgiver er tilgjengelig for å utføre arbeid, men det er som hovedregel arbeidsgiver som er ansvarlig for å skaffe arbeidsoppgaver. Videre får arbeidsgiver rett til å bestemme et bestemt arbeidsresultat (f.eks. svare på telefon, drive renhold, være personlig trener), bestemme på hvilket sted og til hvilken tid arbeidet skal utføres og så videre.

Arbeidsgiver plikter å følge vernereglene i arbeidsmiljøloven og andre lover, som for eksempel ferieloven, personvernopplysningsloven, skatteloven, folketrygdloven, likestillingslovverket m.m.

Det er arbeidsgiver som plikter å finne ut av hvilke regler som gjelder for bransjen, og for å overholde reglene. Medlemmer kan søke råd hos NFF. Det er også veiledning å finne hos:

- Arbeidstilsynet: www.arbeidstilsynet.no
- Altinn: www.altinn.no 
- Brønnøysundregistrene: www.brreg.no.

Som tiltakshaver (den som setter i gang med en aktivitet) er arbeidsgiver også pliktig å sørge for at det opprettes lovpålagte rutiner for internkontroll for HMS, oppbevaring av personopplysninger, journalføring, smittevernforebyggende tiltak med mer. Arbeidsgiver har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og at det er i samsvar med lover og regler. Mer om dette på Arbeidstilsynets nettsider: Roller i arbeidsmiljøarbeidet.

Fysioterapeut som er leder eller mellomleder
Dersom du er ansatt som leder eller mellomleder, er du ikke selv arbeidsgiver, men arbeidsgivers representant. Du kan da bli satt til å utføre mange av de samme oppgavene som en selvstendig næringsdrivende må gjøre som arbeidsgiver, men du er i utgangspunktet ikke ansvarlig i samme grad. Her vil det for eksempel være kommunen, helseforetaket eller den private virksomheten som er arbeidsgiveren.

Som ansatt leder plikter du å utøve arbeidsgiveransvar i henhold til arbeidsgivers instruks. Dette kan for eksempel være å gjennomføre ansettelsesprosesser, avslutning av arbeidsforhold, dersom du har fullmakt til det, organisere, lede og kontrollere arbeidet, oppfølging av arbeidstakere m.m. Du kan også pålegges å håndtere eksterne avtaler, for eksempel med leverandører og fysioterapeuter med driftstilskudd.

Som leder kan du komme ut for situasjoner der du er forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser og gjennomføre tiltak, selv om du mener tiltakene er negative.

Medlemmer som er ledere/mellomledere, tar jevnlig kontakt med NFF og søker råd og veiledning. Det er viktig å være oppmerksom på at NFFs råd og oppfatninger av situasjonen kan avvike fra det arbeidsgiver eller vedkommendes arbeidsgiverorganisasjon mener i det enkelte tilfelle. I slike situasjoner kan du som leder bli stilt overfor tilfeller der du må følge arbeidsgivers ordre, selv om du ikke er enig. Berørte arbeidstakere som er medlemmer i NFF, vil på sin side kunne søke råd og bistand hos NFF for å fremme sine interesser i saken. Dette ligger i sakens natur, og er noe man som leder må kunne leve med.

Eksempler på praktiske oppgaver som følger med arbeidsgiveransvaret
(Listen er ikke fullstendig)

1. Ved ansettelsen og ved endringer av arbeidsforholdet:

- Utstede skriftlig arbeidsavtale som oppfyller arbeidsmiljølovens krav, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6.

- Gi opplæring, lage arbeidsinstrukser, utforme rutiner m.m.

2. Regelmessig:

- Innberetning i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-reg), herunder riktig innberetning av lønn og naturalytelser til skattemyndighetene, registering av sykefravær m.m.

- Utbetale lønn og sørge for lønnsslipp.

- Registrere fravær, herunder særlig egen sykdom og barns sykdom (oversikt over hva arbeidstaker har krav på).

- Gi instrukser og uttale klare forventninger om hva arbeidstaker skal gjøre, som ligger innenfor rammen av arbeidsavtalen.

- Gi opplæring, lage arbeidsinstrukser, utforme rutiner m.m.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner