Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Driftstilskudd i Oslo kommune

Hva er situasjonen når det gjelder driftsavtaler og overdragelse i Oslo kommune?


Siden januar 2021 har Oslo kommune ensidig vedtatt et overordnet regelverk for fysioterapeuter med driftstilskudd i Oslo kommune: Regelverket. Se relaterte dokumenter. NFF er i dialog med Oslo kommune for å få til en tosidig og balansert avtale.

NFF har ikke for tiden noen rammeavtale med Oslo kommune som setter begrensninger for hvilke vilkår kommunen kan ha i de enkelte driftsavtaler.

Ikke rett til goodwill ved overdragelse
Etter de nyere avtalemaler Oslo kommune anvender med den enkelte avtalemottaker, har påtroppende fysioterapeut ingen rettslig plikt til å kjøpe ut avtroppende sin praksis. Det er heller ikke noe forbud mot slik overdragelse. Ved overtakelse av en veletablert praksis som legger til rette for en god oppstart med inntjeningsmuligheter, vil det kunne være rom for en frivillig avtale om slik kompensasjon. Det kan da være naturlig å se hen til reglene som gjelder innløsning av slike praksiser.

Rett til innløsning i visse tilfeller
Av de tidligere rammeavtalene mellom NFF og Oslo kommune gjelder følgende:

For dem som har avtale knyttet til overenskomsten mellom NFF og Oslo kommune av 1984 (bydelsavtaler), gjelder følgende rettigheter ovenfor kommunen:

Dersom driftstilskuddet ikke skal videreføres, men innløses, plikter kommunen i henhold til overenskomsten av 1984 § 3 punkt 3 å betale «uforskyldt økonomisk tap for utstyr, husleieavtaler, og lignende». I tillegg kommer vederlag for opparbeidet praksis (goodwill) med inntil 17 % av årlige inntekter fra driftstilskudd og refusjon, jf. avtale mellom Legeforeningen og Oslo kommune, iht. merknad til punkt 3.

For fysioterapeuter som har avtale knyttet til overenskomst av 1994 (byomfattende spesialistavtale), gjelder følgende rettigheter ovenfor kommunen:

Her fremgår det i punkt 4.2 i avtalen at kommunen har ansvar ved innløsning av driftsavtale. Kommunen plikter å dekke det tap institutteier lider ved ikke å kunne overdra virksomheten, herunder tap ved ikke å kunne selge inventar og utstyr sammen med virksomheten. Videre fremgår det at: «For fysioterapeuter som hadde rett til avtale om praksis med kommunen og/eller var medeier i gruppepraksis per 1.4.1984, skal det beregnes godtgjøring for opparbeidet praksis inntil 17 % av gjennomsnittlig trygderefusjon og driftstilskudd de siste 3 år».

Fysioterapeuter som ønsker å kreve kompensasjon fra kommunen ved innløsning, bør etter dette sende skriftlig dokumentasjon for inntekter fra refusjoner og driftstilskudd de siste tre år, med forslag om beløp som kommunen skal dekke, i tillegg til takst/verdianslag over utstyr som man ikke får solgt. Kommunen har anledning til å forhandle om beløpet.

Dersom påtroppende fysioterapeut skal overta fratroppende fysioterapeut sin praksis ved etablert klinikk kan det være grunnlag for en frivillig avtale om kjøp av utstyr og «opparbeidet praksis»/goodwill. Beregningen av goodwill kan da gjerne ta utgangspunkt i samme regler som gjelder ved innløsning, altså at fratroppende ikke krever mer enn 17 % av siste tre års gjennomsnittlige inntekter fra refusjoner og driftstilskudd.

Hva med husleieavtalen?
Verken Overenskomsten (1984) eller Spesialistoverenskomsten (1994) pålegger påtroppende fysioterapeut plikt til å overta leieavtalen, selv om man i praksis ofte vil være tvunget til dette ved overtakelse av et institutt når kommunen fastsetter lokalisering. Tvister knyttet til leiekontrakter må løses privatrettslig.

Se også Mal for avtale om driftstilskudd mv. for privat fysioterapipraksis i bydelene.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Overenskomster i Oslo kommune

Overenskomstene under "Relaterte lenker" er sagt opp av Oslo kommune. De vil likevel gjelde for den enkelte fysioterapeut som har individuell avtale basert på disse.