Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

ASA 4313

Kommentarutgave til rammeavtalen om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet. Se også relaterte lenker til sider om tvisteløsningsnemnd, avtaleverk for Oslo og takster.


Alt innhold i Norsk Fysioterapeutforbunds kommentarutgave til ASA 4313 (2022–2023) er tilgjengelig nedenfor. Kommentarer står i kursiv og ramme. Det er gitt kommentarer til de aller fleste av punktene i rammeavtalen.

NFFs kommentarutgave

Tilgang til materialet nedenfor krever innlogging.

Kommentarutgaven er tilpasset avtaleteksten i ASA 4313 som gjelder fra 1. januar 2022. Ta kontakt med NFFs seksjon for arbeidsliv om du har spørsmål.

Innledende kommentarer til ASA 4313

1  Generelle bestemmelser

    1.1  Rammeavtalens bakgrunn og formål

    1.2  Varighet og opphør

    1.3  Kommunens overordnede ansvar for den kommunale fysioterapitjenesten

    1.4  Definisjoner

    1.5  Partsforhold samt forholdet til individuelle avtaler

2  Særskilt om driftsavtale med selskap

3  Fysioterapitjenestens innhold

4  Fordeling av behandlingsoppgaver for å ivareta kommunens samlede behov

5  Kommunens orienteringsplikt/kontaktperson for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter/samarbeidsutvalg i den enkelte kommune

    5.1  Formål og organisering

    5.2  Samarbeidsutvalgets oppgaver

    5.3  Informasjon til befolkningen

6  Kunngjøring og tildeling

    6.1  Kunngjøring

    6.2  Tildeling av avtalehjemmel og inngåelse av driftsavtale

7  Overdragelse av fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale

   7.1  Overdragelser

   7.2 Tidspunkt for overtakelse

8  Tvist om overdragelsesvilkår

9  Overdragelse i form av nedtrapping

10  Dødsfall

11  Lokalisering og flytting

12  Innløsing av avtalehjemmel ved ledighet – kompensasjon

   12.1  Innløsing

   12.2  Kompensasjon for økonomisk tap

   12.3  Tvist om kompensasjon

13  Driftstilskudd

14  Arbeidstid og åpningstid

15  Fravær fra praksis

   15.1  Fravær

   15.2  Driftstilskudd ved fravær

16  Vikar mv.

17  Midlertidig driftsavtale ved overføring av avtalehjemmel

18  Endringer i avtalehjemmelen

19  Rapportering

20  Varighet og oppsigelse av individuell avtale

21  Opphør uten oppsigelse

22  Revisjon av individuell avtale

23  Tvister om overdragelse og innløsning av privat fysioterapivirksomhet

   23.1  Opprettelse av nasjonal tvisteløsningsnemnd

   23.2  Nemndas saklige kompetanse

24  Tvist om individuelle avtaler

25  Tvist om rammeavtalen

VEDLEGG 1

VEDLEGG 2

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Avtaleverk i Oslo kommune

Oslo kommune omfattes ikke av rammeavtalen ASA 4313, som er inngått mellom NFF, PFF, NMF på den ene siden, og kommunenes organisasjon KS på den andre. Se relatert lenke til egen side for Oslo: "Driftstilskudd i Oslo kommune".