Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktperson og samarbeidsutvalg

Generell omtale av samarbeidsutvalget og nærmere beskrivelser av kontaktpersonens rolle, oppgaver og rettigheter.


Kontaktpersonen er NFFs bindeledd mellom NFFs selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter (med og uten driftsavtale) og kommunen. I tillegg er kontaktpersonen et bindeledd mellom NFFs selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og forbundet.

NFFs kontaktpersoner er gitt flere rettigheter gjennom avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313). Avtalen for 2009–2010 trådte i kraft 1. januar 2009. Kontaktpersonene har etter denne rett til å opprette og delta i kommunale samarbeidsutvalg og delta på intervju ved ledig driftsavtale.

Nedenfor finner du lenker (overskriftene) til detaljerte spørsmål/svar-beskrivelser av kontaktpersonenes oppgaver og rettigheter, samarbeidsutvalget og kontaktpersonenes rolle i forbindelse med intervju etter utlysning av drifttilskudd. Tilgangen til beskrivelsene krever innlogging. Aller nederst har vi lagt en åpen presentasjon om ordningen med kontaktperson.

Hva er en kontaktperson og hvilke oppgaver har man som kontaktperson?
Kontaktpersonordningen er opprettet av NFF, med retningslinjer vedtatt av NFFs Landsmøte. Ordningen er anerkjent av KS og forankret i avtale mellom KS og NFF og drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313).

Kontaktperson for selvstendig næringsdrivende
Bestemmelser om NFFs kontaktperson for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter: valg, ansvar og oppgaver.

Om samarbeidsutvalget
Ordningen med samarbeidsutvalg er opprettet etter avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313), punkt 5. Samarbeidsutvalget er sammensatt av representanter fra kommunen og de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene i kommunen for å diskutere forhold av betydning for fysioterapitjenesten. Utvalget skal legge til rette for at driften av fysioterapitjenesten skjer på en hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunens ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, jf. ASA 4313, punkt 5. De selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene skal på denne måten sikres innflytelse over drift og organisering av egen praksis i samsvar med de planer som er aktuelle for fysioterapitjenesten. 

Kontaktpersonene og intervju i forbindelse med utlysning av nye driftstilskudd
Avtalen mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313, punkt 6.2) regulerer kontaktpersonens mulighet til å delta på intervju: ”Ved ledighet i gruppepraksis skal NFFs kontaktperson inviteres til å delta på intervju, forutsatt at vedkommende ikke er knyttet til gruppepraksisen”.

Bli kontaktperson!
NFF har laget en kortfattet, illustrert presentasjon av ordningen med kontaktperson for å bidra til at flere avtalefysioterapeuter vil ta på seg dette vervet. Presentasjonen krever ikke innlogging.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Trenger du materiale og argumenter som kan benyttes for å vareta selvstendig næringsdrivende medlemmers interesser og fremme mer bruk av fysioterapeuters kompetanse i kommunen der du er kontaktperson? Se ressursene vi har samlet på publikumsnettsidene, under "Fakta & kunnskap" og "Hva mener NFF?".