Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Virksomheter uten tariffavtale og i NHO

Noen av NFFs medlemmer arbeider i en virksomhet som ikke har tariffavtale. Da står man som medlem uten tariffavtaledekning. Forbundet arbeider for å opprette tariffavtale i så mange virksomheter som mulig.


Dersom virksomheten ikke har tariffavtale, fastsettes lønn og all annen godtgjørelse etter avtale direkte med den enkelte ansatte, eller ved at arbeidsgiver bestemmer dette ensidig. Det sier seg selv at de ansatte har dårligere muligheter til å fremforhandle bedre lønns- og arbeidsvilkår når det ikke er en fagforening som har forhandlingsrett med arbeidsgiveren.

Det er en målsetning for NFF å sikre at våre medlemmers arbeidsforhold er regulert av kollektive tariffavtaler. En tariffavtale er en kollektiv avtale om lønns- og arbeidsvilkår. Den inngås mellom en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon på den ene siden, og en fagforening eller arbeidstakerorganisasjon på den andre.

Hvis man som ansatt ikke er omfattet av en tariffavtale, så er det som nevnt arbeidsgiver som i stor grad setter betingelsene for arbeidsforholdet, innenfor lovverkets rammer. Virksomheten man jobber for, har styringsrett, noe som gir arbeidsgiver rett til å lede, fordele arbeid, ansette og si opp ansatte. Denne styringsretten er begrenset av lovverket vårt, i hovedsak arbeidsmiljøloven. Hvis man ikke er omfattet av en tariffavtale, så er det arbeidsmiljøloven som regulerer arbeidsforholdet. Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om lønn, ut over at den angir at overtid skal lønnes med et tillegg på 40 % av timelønnen.

Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer til at medlemmer fremmer krav om opprettelse av tariffavtale hos sine arbeidsgivere. Dette for å arbeide for så gode lønns- og arbeidsforhold som mulig i virksomheten.

Ansatte har alltid rett til å sette frem et krav om å få tariffavtale, men har ingen automatisk rett til å få kravet gjennomført. Dersom arbeidsgiver er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon som NFF eller Unio har en overordnet tariffavtale med, må ansatte kreve tariffavtale i den enkelte virksomhet, og man vil da ha krav på at tariffavtale opprettes dersom vilkårene i hovedavtalen er oppfylt. Dersom arbeidsgiver ikke er organisert, eller organisert et sted NFF ikke har tariffavtale, har de ansatte som nevnt ikke automatisk rett til en tariffavtale. Dette er tilfellet for de fleste private virksomheter som er aktuelle arbeidsgivere for våre medlemmer, også de som er organisert i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon). Dette er en av de største arbeidsgiverorganisasjonene i privat sektor, og her har NFF per i dag ingen tariffavtale. Forbundet kan fremsette krav om tariffavtale, men dersom arbeidsgiver ikke ønsker å forhandle om opprettelse av tariffavtale, må streik iverksettes for å tvinge igjennom et slikt krav.

Norsk Fysioterapeutforbund arbeider for å opprette tariffavtale i så mange NHO-virksomheter som mulig, og har allerede fått på plass tariffavtale i flere virksomheter.

Dersom du har spørsmål til dette, ta kontakt med NFFs seksjon for arbeidsliv via vårt kontaktskjema.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner