Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tillitsvalgt i NFF

Hva vil det si å være tillitsvalgt? Hvilke rettigheter og plikter har den tillitsvalgte? Disse og andre spørsmål finner du svar på her. Se også artikkelen "Hvorfor være tillitsvalgt?" for en utvidet beskrivelse.


Tillitsvalgte har rett til medbestemmelse på vegne av medlemmene. Det betyr at det på mange områder ikke skal fattes beslutninger uten at den tillitsvalgte er informert og har fått uttale seg. Dessuten har den tillitsvalgte like stor rett som arbeidsgiver til å fremme forslag.

Tillitsvalgt er å lære
Tillitsvalgte i NFF får god opplæring. De får tilbud om grunnopplæring samme år som de er blitt tillitsvalgt. Denne opplæringen varer i ni dager, fordelt på tre samlinger. På kursene vil den tillitsvalgte blant annet lære om lov- og avtaleverket for det tariffområdet vedkommende tilhører. Tillitsvalgte vil også lære om lokale forhandlinger og trene på å gjennomføre lønnsforhandlinger. I tillegg gir NFF regelmessig tilbud om temakurs som varierer fra år til år, og som vil kunne gi tillitsvalgte kontinuerlig læring.

NFF arrangerer også opplæring i forberedelser til lokale lønnsforhandlinger både for nye og erfarne tillitsvalgte i de årene det er avtalt slike forhandlinger. Utgiftene til tillitsvalgtopplæring dekkes av NFF, og tillitsvalgte har rett til fri med lønn fra arbeidsgiver.

På NFFs nettsider ligger alle avtaler og lover tillitsvalgte trenger i tillegg til mye annen informasjon. Det sendes regelmessig ut tariffinfo til alle tillitsvalgte, og nye avtaler som er fremforhandlet, sendes ut fortløpende.

Løsninger og utfordringer
Å være tillitsvalgt kan være et krevende verv. Tillitsvalgte vil kunne møte motgang. I drøftinger eller forhandlinger er det sjelden at den ene parten får hundre prosent gjennomslag. Den tillitsvalgte vil også kunne oppleve at medlemmene på arbeidsplassen ikke er enige med resultatet eller i forslagene den tillitsvalgte fremmer. Da er det viktig å huske at det er den tillitsvalgte som ser helheten.

Den tillitsvalgte vil møte vanskelige situasjoner. En kollega kan for eksempel ha problemer og be om å få hjelp. Det kan bli innskrenkninger på arbeidsplassen, og noen blir overtallige. Tillitsvalgte kan også oppleve personalkonflikter der begge parter er medlemmer. Slike saker har ingen fasitsvar, og er alltid utfordrende. Alle som går inn i slike situasjoner med et ønske om å løse dem, og som gjør sitt beste, vokser på det.

Tillitsvalgte lærer konkret om rettigheter og saksgang ved å gå inn i slike saker, og de lærer mye av å løse problemene. Tillitsvalgte i NFF slipper å stå alene med slike saker. NFFs sekretariat bistår tillitsvalgte dersom de trenger hjelp.

Valg av tillitsvalgt
Bestemmelser rundt tillitsvalgtordningene står omtalt i de forskjellige hovedavtalene – for tariffområdene KS, Spekter, Virke, Oslo kommune og stat.

I tillegg til bestemmelsene i hovedavtalene anbefaler NFF at det fortrinnsvis velges tillitsvalgte blant ansatte som har arbeidet i kommunen/virksomheten/helseforetaket de siste to årene. NFF anbefaler også at tillitsvalgte velges for to år av gangen, og at valget skjer i november/desember.

Representant for NFF
Tillitsvalgte er medlemmenes talsmann og bindeledd mellom dem og arbeidsgiver. De er også bindeledd mellom NFF og medlemmene.

Tillitsvalgtes rolle er både å være forhandler, mekler og vaktbikkje. De har myndighet til å gjennomføre forhandlinger og inngå forpliktende avtaler for medlemmene. De skal prøve å rydde opp i uoverensstemmelser, enten disse er mellom medlemmene eller mellom medlemmer og arbeidsgiver. De skal også passe på at lover og avtaler blir fulgt. På tillitsvalgtkursene får NFFs tillitsvalgte opplæring i å håndtere disse oppgavene.

Det er viktig og nødvendig at den tillitsvalgte samarbeider med andre organisasjoner i kommunen/virksomheten/helseforetaket. Først og fremst gjelder det andre organisasjoner i Unio, men også andre organisasjoner kan være aktuelle samarbeidspartnere.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner